بازنمون هویت اجتماعی در رسانه، بررسی روند تغییرات هویت اجتماعی زنان در سینمای پس از انقلاب اسلامی

محمد عموزاده؛ نسیم اسفندیاری

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1391، ، صفحه 119-138

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.28514

چکیده
  با دو سویه فرض‌کردن رابطة بین جامعه و رسانه می‌توان تغییرات نحوة ارائة هویت زن در رسانة سینمای ایران را بررسی کرد، و از این راه شاید بتوان تحلیل قابل قبولی از روند تغییر اجتماعی در زمینة هویت زنانه به‌دست داد. مقالة حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا در صدد است تأثیر متقابل جریان‌های اجتماعی عمدة بعد از انقلاب اسلامی ‌ایران و نحوة ...  بیشتر