تحلیل گفتمانی فیلمنامة فیلم "کافه ستاره"

منصور فهیم؛ آزاده نادری جم

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1391، ، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.29137

چکیده
  این مقاله به بررسی و تحلیل فیلم نامة فیلم "کافه ستاره" از طریق بکارگیری تحلیل کلان لاکلاوموف، تحلیل خرد زبانی و تحلیل انتقادی گفتمان پرداخته است. این پژوهش تلاش می کند با بکارگیری ابزار اقناع و همچنین فرآیند عاطفی گفتمان مشخص کند که چگونه کنش گرهای اصلی با بکارگیری این ابزارها و با استفاده از شیوه های خاص گفتمان و گفتار، نظام معنایی ...  بیشتر