تحلیل گفتمانی فیلمنامة فیلم "کافه ستاره"

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

این مقاله به بررسی و تحلیل فیلم نامة فیلم "کافه ستاره" از طریق بکارگیری تحلیل کلان لاکلاوموف، تحلیل خرد زبانی و تحلیل انتقادی گفتمان پرداخته است. این پژوهش تلاش می کند با بکارگیری ابزار اقناع و همچنین فرآیند عاطفی گفتمان مشخص کند که چگونه کنش گرهای اصلی با بکارگیری این ابزارها و با استفاده از شیوه های خاص گفتمان و گفتار، نظام معنایی فیلم را تثبیت و حفظ می کنند و چگونه گفتمانهای سنت گرا و تجددگرا در مصاف و تعامل با یکدیگر به عنوان شبکه های هژمونی شده و طبیعی شده مُفَصَل بندی می شوند. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن وضعیت واقعی زندگی زنان در تمام موقعیت های اجتماعی و قدرت تأثیرگذاری باطنی و پنهانی زنان به عنوان افرادی فعال در گفتمان، سعی دارد شبکه های گفتمانی خصوصاً بُعد سنتی را بازنمایی و مُفَصَل بندی کند. در این مقاله استدلال می کنیم که هیچگونه مبارزه ای برای به چالش کشیدن گفتمان رقیب که همانا گفتمان تجددگراست، رخ نمی دهد. به سخن دیگر اگرچه گفتمان سنتی به عنوان گفتمان حاکم سایه بر فیلم انداخته اما سعی در ساختار شکنیِ مطلقِ گفتمان رقیب را ندارد و گفتمان رقیب را به طور مطلق به حاشیه رانی نمی کشاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dialogical Analysis of Cofe Setareh Scenery

نویسندگان [English]

  • Mansour Fahim 1
  • Azadeh Naderijam 2
چکیده [English]

This study examines the scenario of “ Café Setareh” movie through discourse analysis of Laclau and Mouffe and critical discourse analysis as well as linguistic analysis. This study reveals the discourse formation of both traditional and modern views in interaction with each other in order to approve the semantic system and describe how and by which means this process is done.It clarifies how traditional and modernism as hegemonized nets and naturalized discourses are articulated by persuasion and other linguistic devices . One of the most fundamental points in this essay is the real situation of women in all social status and the inner effectiveness power of women as active people in discourse which tries to represent and articulate the discourse nets particularly traditional dimension.In this study we describe that there is no challenge among them to deconstruct antagonistic discourse perfectly. In other words, although traditional discourse is a kind of dominant discourse, there is no way to be marginalized perfectly by antagonistic discourse so, it is claimed that modernism forms under the shadow of tradition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Articulation
  • Deconstruction
  • hegemony.
  • macro analysis
  • micro analysis
  • Persuasion
  • traditional and modern discourse