بررسی رابطة بین رضایت از زندگی خوابگاهی و از خودبیگانگی دانشجویان دختر خوابگاهی (مطالعة موردی: دانشگاه اصفهان)

جهانگیر جهانگیری؛ فاطمه ابوترابی زارچی؛ فاطمه تنها؛ حمیده ابوترابی زارچی

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1391، ، صفحه 89-106

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.29141

چکیده
  ساختار نظام آموزشی در کشور پذیرش دانشجویان غیر بومی را ایجاب می‌کند و این امر، باعث ایجاد محیط‌هایی به نام خوابگاه‌های دانشجویی می‌شود. یکی از مشکلاتی که می‌توان در بین این دانشجویان مشاهده کرد از خودبیگانگی آن‌ها است. تحقیق حاضر با هدف بررسی سنجش سطح ازخودبیگانگی دانشجویان دختر خوابگاهی و تأثیرپذیری آنان از رضایت از زندگی خوابگاهی ...  بیشتر