بررسی رابطة بین رضایت از زندگی خوابگاهی و از خودبیگانگی دانشجویان دختر خوابگاهی (مطالعة موردی: دانشگاه اصفهان)

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی (نویسندة مسئول)

3 کارشناس ارشد جمعیت¬شناسی

4 کارشناس روانشناسی بالینی

چکیده

ساختار نظام آموزشی در کشور پذیرش دانشجویان غیر بومی را ایجاب می‌کند و این امر، باعث ایجاد محیط‌هایی به نام خوابگاه‌های دانشجویی می‌شود. یکی از مشکلاتی که می‌توان در بین این دانشجویان مشاهده کرد از خودبیگانگی آن‌ها است. تحقیق حاضر با هدف بررسی سنجش سطح ازخودبیگانگی دانشجویان دختر خوابگاهی و تأثیرپذیری آنان از رضایت از زندگی خوابگاهی انجام گرفته است. جامعة آماری شامل کلیة دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه اصفهان است. بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونة آماری لازم 330 نفر برآورد شد. روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی است و از پرسش‌نامة محقق‌ساخته برای اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق استفاده شده است. اعتبار ابزار از طریق اعتبار صوری به دست آمد و پایایی ابزار اندازه‌گیری با محاسبة ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای ازخودبیگانگی و رضایت از زندگی به ترتیب برابر با 849/0 و 768/0 به‌دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که 3/11 درصد افراد جامعة آماری دارای از خودبیگانگی پایین، 7/62 درصد از آن‌ها دارای از خودبیگانگی متوسط و 26 درصد از آن‌ها دارای از خودبیگانگی بالا می‌باشند. همچنین نتایج حاصل، حاکی از وجود رابطة آماری منفی بین رضایت از زندگی خوابگاهی و از خودبیگانگی و ابعاد آن می‌باشد. بدین معنا که با افزایش میزان رضایت از زندگی خوابگاهی، میزان از خودبیگانگی دانشجویان و ابعاد آن (احساس عدم تعلق، احساس پوچی و بی‌معنایی، احساس دوری از ارزش‌ها و جامعه‌ستیزی) کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of relationship between satisfaction with dormitory life and self- alienation among girl students (case study : Isfahan University)

نویسندگان [English]

  • Jahangir Jahangiri 1
  • Fatemeh Aboutorabi Zarchi 2
  • Fatemeh Tanha 3
  • Hamideh Aboutorabi Zarchi 4
چکیده [English]

According to the Structure of education system, the universities accept non-native students who need accommodations. Only a few studies have investigated the problems of residents of dormitories. One of the problems is self-alienation. The aim of this study is investigating the of level of self- alienation among girl students in a dormitory and effect of life satisfaction on that. The population is female students of dormitory at Isfahan University. According to Cochran formula the number of sample was estimated 330 people. The method of sampling is random stratified. The questionnaire was used to measure the variables. The face validity was considered as validity of research. reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficients for variables of alienation and life satisfaction that these coefficients were 849/0 and 768/0 respectively The result showed that the level of self- alienation of 11/3 percent of students is low, 62/7 percent of them is medium and 26 percent of them is high. Also the result showed that variable of satisfaction with dormitory life have negative relationship with self- alienation and its dimensions. This means that the increase in satisfaction with dormitory life decreases the amount of self-alienation of student and its dimensions sense of lack of belonging, a sense of emptiness and meaninglessness, a sense of stay away from values and Community opposition)

کلیدواژه‌ها [English]

  • dormitory
  • satisfaction with life
  • self- alienation
  • sense of emptiness and meaninglessness
  • sense of lack of belonging