هنجارشناسی سبک زندگی دینی: تبیین سه اصل محوری

فریبا علاسوند

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 45-62

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.30352

چکیده
  عوامل متعددی که به توسعه فرهنگ و ساختارهای وابسته به فردگرایی، انسان‌محوری و خویشتن-خواهی دامن زده‌اند، سبکی یکسان از زندگی را برای بشر فراهم آورده‌اند که به تدریج دین‌داران را در تضاد با پیرامون‌شان کشانده است. برای خروج از این وضعیت، لازم است اصول حاکم بر زندگی دین-دارانه، بازخوانی و ساختارسازی شوند؛ چه آن که نادیده‌انگاری ...  بیشتر