ادبیات
نقدِ اسطوره ای و روان شناختیِ جایگاه زن در بانوگشسب نامه

رضا ستاری؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ مرضیه حقیقی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 37-60

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.56776

چکیده
  بانوگشسب‏نامه یکی از منظومه‏های حماسی ملی است که به تقلید از شاهنامة فردوسی در شرح زندگی و دلاوری‏های بانوگشسب، دختر رستم، به نظم درآمده است. این منظومه، تنها اثر حماسی در ادب فارسی است که محور داستان آن یک قهرمان زن است. بیشتر پژوهشگرانی که این منظومه را بررسی کرده‏اند، بر چگونگی حضور بانوگشسب در متون حماسی و شرح پهلوانی‏هایش ...  بیشتر