تحلیل جامعه‌شناختی چگونگی بازنمایی هویت فردی و جنسیتی در آثار سینمایی دهة 1380 ایران

رشید احمدرش؛ احمد غلامی

دوره 5، شماره 4 ، بهمن 1392، ، صفحه 449-466

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.50239

چکیده
  پژوهش حاضر به تحلیل تغییرات در هویت فرد مدرن و تبدیل شکل هویت جنسی زن و مرد معاصر ایران در دهة 1380 میان طبقة متوسط شهری، به‌خصوص در کلان‌شهرها، می‌پردازد. این پژوهش درواقع با تحلیل کیفی و نشانه‌شناختیِ دو فیلم کنعان (مانی حقیقی) و شهرت (ایرج قادری) نشان می‏دهد که طی این دهه نوعی دگردیسی و تبدیل شکل صمیمیت میان انسان‌ها، به‌خصوص در ...  بیشتر