چگونگی تأثیر جنسیت بر ادبیات

روح انگیز کراچی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 223-241

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.57577

چکیده
  بحث دربارة ادبیات زنانه و مردانه، مخالفان و موافقانی دارد. مخالفان به فراجنسیتی‌بودن ادبیات تأکید می‌کنند و نظریه‌پردازان فمنیست و موافقان با پژوهش از زاویه‌های مختلف به این نتیجه رسیده‌اند که ادبیات زنانه و مردانه تفاوت دارد. به منظور یافتن پاسخ این پرسش که آیا جنسیت بر ادبیات تأثیرگذار است، کوشش شد موضوع بحث‌شده با رویکردهای ...  بیشتر