بازتاب اندیشه های ایرانی اسلامی در هنر ایران سیر تطور جلوه های باروری در صورت های گوناگون هنری تا عصر صفوی

فرزانه فرشیدنیک؛ محمود طاووسی؛ رضا افهمی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 199-213

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.35101

چکیده
  جهان بینی و اندیش ههای اعتقادی جوامع در شک لگیری صورت های هنری تأثیر بسزایی دارند . باور به تقدسِ مظاهرباروری از جمله باورهایی است که در اندیشة ایرانیان از دیرباز قابل مشاهده بوده و پس از اسلام نیز، در پیوند با حکمتاسلامی، از تداومی تاریخی برخوردار گشته است. انگاره های مؤنث، ب هعنوان نمادهای باروری، از دیرباز به صورت هایگوناگون در ...  بیشتر