هنر
بازنمایی وظایف الوهی ناهید به روایت آثار هنری

آزاده پشوتنی زاده

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 93-117

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.62767

چکیده
  در آثار هنری تمدن‏های کهن، حضور نیروهای ماوراءالطبیعه در قالب تصاویر طبیعی ملموس است و زندگی دنیوی آدمیان را با نیروهای آسمانی پیوند می‏زند. زندگی ایرانیان باستان بر نظام کشاورزی استوار بوده؛ لذا حاصل‌خیزی و باروری اهمیت بسیار داشته است. ایزدبانوان و الهگان باروری جایگاه ویژه‏ای در فرهنگ‏های کهن داشته‏اند و شکل فیزیکی ...  بیشتر