نگرش جامعه شناختی بر تأثیر فرهنگ مدرن از منظر جنسیتی بر تحولات خانواده در تهران

غلامرضا جمشیدیها؛ سهیلا صادقی فسایی؛ منصوره لولاآور

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 183-198

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.35100

چکیده
  تحول خانواده در جهان معاصر از مباحث کانونی جامعه‏شناسی خانواده طی دهه‏های اخیر است. تأثیر مدرنیته، به‏خصوص از بُعد فرهنگی آن، بر تحولات خانواده در غرب، که به شکل‏گیری و تکوین خانوادة مدرن و پست‏مدرن منجر گردیده است، موضوع تتبعات نظری و پژوهش‏های تجربی فراوانی بوده است. این مقاله در پی آن است که این موضوع را در جامعة ایران ...  بیشتر