جامعه شناسی
جهانی‌شدن فرهنگ و سبک زندگی با رضایت جنسی زنان متأهل شهر زنجان

منصور حقیقتیان؛ فاطمه بیات

دوره 10، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 451-471

https://doi.org/10.22059/jwica.2019.268601.1151

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی نقش جهانی‏شدن فرهنگ و سبک زندگی بر رضایت جنسی زنان متأهل توجه دارد. جهانی‏شدن در چند دهة اخیر تغییرات عمیقی در عناصر فرهنگی، سبک زندگی، ایده‏ها، آرمان‏ها و افکار افراد ایجاد کرده است که نیازمند بررسی و تفحص است. با این هدف، مطالعة حاضر به روش پیمایش، با ابزار پرسش‌نامه بر‌مبنای نظریة اریک فروم، آدلر و گیدنز ...  بیشتر