جهانی‌شدن فرهنگ و سبک زندگی با رضایت جنسی زنان متأهل شهر زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

2 دانشجوی دکتری جامعه‏ شناسی اقتصاد و توسعة دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش جهانی‏شدن فرهنگ و سبک زندگی بر رضایت جنسی زنان متأهل توجه دارد. جهانی‏شدن در چند دهة اخیر تغییرات عمیقی در عناصر فرهنگی، سبک زندگی، ایده‏ها، آرمان‏ها و افکار افراد ایجاد کرده است که نیازمند بررسی و تفحص است. با این هدف، مطالعة حاضر به روش پیمایش، با ابزار پرسش‌نامه بر‌مبنای نظریة اریک فروم، آدلر و گیدنز انجام شده است. تعداد 384 نفر از زنان متأهل ساکن شهر زنجان به روش خوشه‏ای انتخاب شدند که نمونة تحقیق حاضر را تشکیل می‏دهد. متغیر وابستة این پژوهش رضایت جنسی زنان متأهل در ابعاد رضایت از رابطه، ارتباط با همسر، سازگاری، اضطراب رابطه‏ای و اضطراب شخصی و متغیر مستقل اول جهانی‏شدن فرهنگ در سه بعد نگرش به جهانی‏شدن، گرایش به نوگرایی و ارزش‏های فرهنگی نو است. متغیر مستقل دوم سبک زندگی در ابعاد سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، سلامت جسمانی، سلامت روان‌شناختی، ورزش و تندرستی، تغذیه و وزن است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که بین جهانی‌شدن فرهنگ و رضایت جنسی رابطة معکوس و معناداری وجود دارد و همچنین بین رضایت جنسی با سبک زندگی رابطة مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین، نتایج تأییدکنندة فرضیة اصلی تحقیق حاضر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between Globalization of Culture and Lifestyle with Sexual Satisfaction of Married Women in Zanjan City

نویسندگان [English]

  • Mansour Haghighatian 1
  • Fatemeh Bayat 2
1 Associate Professor of Sociology, Dehaghan Azad University
2 PhD Student in Sociology of Economics and Development, Azad University of Dehaghan
چکیده [English]

The present study addresses the role of globalization of culture and lifestyle on the sexual satisfaction of married women. In recent decades, globalization has made profound changes in cultural elements, lifestyles, ideas, ideals and thoughts that need to be explored. To this end, the present study was conducted by a survey method using a questionnaire based on Erik Forem, Adler and Giddens theories. A sample of 384 married women living in Zanjan City was selected through cluster sampling. The dependent variable of this research is sexual satisfaction of the married women in dimensions of satisfaction from relationship, relation with spouse, adaptability, relationship anxiety and personal anxiety. The independent variable is globalization of culture in three dimensions: Attitude towards globalization, tendency to modernity and new cultural values. Second independent variable is lifestyle in terms of spiritual health, social health, physical health, psychological health, exercise and well-being, nutrition and weight. The results of the research show that there is a reverse and significant relationship between cultural globalization and sexual satisfaction, and there is a direct and significant relationship between sexual satisfaction and lifestyle. Therefore, the results confirm the main hypotheses of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual satisfaction
  • Lifestyle
  • globalization of culture
  • modern technology
[1] آقایی، اصغر؛ ملک‏پور، مختار و مصور، شهلا (1383). «رابطة سبک زندگی و رضایت زناشویی در هنرمندان و مقایسة آن با افراد عادی»، نشریة دانش و پژوهش در روان‌شناسی، ش21 و 22، ص 169ـ190.
[2] ادیبی، مهدی؛ یزدخواستی، بهجت و فرهمند، مهناز (1387). «جهانی‌شدن فرهنگ با تأکید بر هویت اجتماعی جوانان شهر اصفهان»، فصل‌نامة مطالعات ملی، س 9، ش 3، ص100ـ188.
[3] الماسی، نفیسه و دیگران (1389). «رابطة سبک زندگی و رضایت زناشویی در ورزشکاران و مقایسة آن با افراد عادی»، نشریة مدیریت ورزشی، ش 5، ص 73ـ87.
[4] رجبلو، علی؛ اصغری، سارا (1389). «جهانی‏شدن و بازاندیشی الگوهای دوستی دختران و پسران: مطالعة موردی دانشجویان دانشگاه تهران»، مطالعات اجتماعی‌ـ روان‌شناختی زنان، ش 2، ص 73ـ92.
[5] شاه‏سیاه و همکاران (1389). 691." تأثیر زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی بر رضایت و صمیمیت جنسی"
[6] فاضل، امین‌الله؛ حق‌شناس، حسن؛ کشاورز، زهرا (1390). «قدرت پیش‌بینی ویژگی‌های شخصیتی و سبک زندگی بر رضایت‌مندی زوجی زنان پرستار شهر شیراز»، جامعه‏شناسی زنان، ش 3، ص 139ـ163.
[7] قربانی شیخ‌نشین، ارسلان (1382). «نظام جهانی؛ جهانی‌شدن فرهنگ»، اطلاعات سیاسی‌ـ اقتصادی، ش 189و190، ص 172ـ177.
[8] گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهایمدرنیته، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: مرکز.
[9] ــــــــــ (1380). پیامدهای مدرنیته، ترجمة محسن ثلاثی، چ 2، تهران: مرکز.
[10] ــــــــــ (1378). تجددوتشخص، ترجمة ناصر موفقیان، تهران: نی.
[11] مهدوی، محمدصادق؛ نسیمی، مریم (1387). «بررسی جامعه‌شناختی رضایت زنان از مناسبات زناشویی»، پژوهش‌نامة علوم اجتماعی، ش 3، ص 5ـ26.
[12] نیازی، محسن (1390). «رابطة بین سبک زندگی و میزان هویت ملی مطالعة موردی: شهروندان شهر کاشان در سال 1389»، فصل‌نامة انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش 24، ص129ـ157.
 [13]  موحد، مجید؛ عنایت، حلیمه؛عباسی شوازی، محمدتقی؛ "بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش دانشجویان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج"، نشریه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، تابستان 1385، دوره 24، شماره 2 (پیاپی47)، ویژه نامه جمعیت و توسعه، ص 156-147 .
[14]. پورمیدانی و همکاران ، 1393 "رابطه سبک زندگی با رضایت زناشویی"، فصلنامه خانواده پژوهی، پاییز 1393، دوره 10، شماره 39، ص 334-331 و بهاری ، 1394"نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی زوجین"، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، مقاله 7، دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، ص 145-125.
 
[15] Christopher, F. S., & Sprecher, S. (2000). ‘Sexuality in marriage, dating , and other relationships’, Journal of Marriage and Family, 62, PP 999-1017
[16] Craddoc, A.E. (2007). ‘Relationship between attitudinal similarity couples satisfaction in married and de factor couples’, Australian Journal of psychology, 43, PP 11-16.
[17] Estagi, Z. Akbarzadeh, R. Tadayonfar, M. Rahnama, F. Zardosht, R. &Najar, l. (2007).‘The study of life style among Sabzevar city’, journal of medicalscience faculty, vol 13, 3, 134-139. (in Persian)
[18] Franko Aas, Katja (2007). Globalization and Crime, London: SAGE Publications Ltd.
[19] Highlander,D. H. , Jr, (1984). Adlerian life style, social interest and depression inparents, Doctoral dissertation, Georgia University, Dissertation.
[20] Hyde JS, DeLamater JD (2000). Understanding human sexuality. 7th ed. Boston: McGraw-Hill.
[21] Jones, Andrew. (2006).Dictionary of Globalization (Definition of Globalization), Cambridge: Polity Press.
[22] Logan, E, Kern, Culette, W., & Trad, A. (1993). ‘Couples adjustment, Life style similarity’, Journal Individual Psychology, 49, 3-4, PP 456-467.
[23] Stein, H. T, (2003). Training Classical Adlerian Psychotherapy, Sanfracisco, AlfredAdler Institute of North Western Washington.