تحلیل نمادین رنگ در دیوان فدوی طوقان

عزت ملاابراهیمی؛ آزاده آزادی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 215-226

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.35102

چکیده
  شاعران معاصر از تأثیر شگرف رنگ بر جسم و روح انسان سود جسته و برای بیان احساسات و عواطف درونی یاتشریح اوضاع اجتماعی و سیاسی زمانة خود از آن بهره گرفته اند. فدوی طوقان، شاعر متعهد و تأثیرگذارِ عرصةمقاومت فلسطین، نیز به کمک عنصرِ رنگ جلوه های مختلفی از دردمندی، دلتنگی، آرزومندی، و آرما نخواهی رادر آثار خود به نمایش گذارده است. احساس زنانه ...  بیشتر