تفکیک جنسیتی فضای شهری و روابط صمیمانة بین‌جنسیتی: مطالعة مقایسه‌ای تفکیک منعطف و غیرمنعطف

نفیسه ایمانی؛ امیلیا نرسیسیانس

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 211-229

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.324850.1616

چکیده
  این مقاله تحقیقی انسان شناختی است که تأثیر میزان تأکید بر تفکیک جنسیتی در فضاهای خصوصی و عمومی بر کیفیت روابط دوستانة بین جنسیتی نوجوانان را مطالعه می‌کند. برای ارزیابی اینکه اهداف سیاست‌گذاران در تفکیک جنسیتی فضا چگونه در کنش ها و نگرش های جنسیتی کاربران تأثیرگذار بوده  است، از مشارکت دو گروه دختران با سبک زندگی متفاوت به ...  بیشتر