نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مردم‌شناسی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مردم‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله تحقیقی انسان شناختی است که تأثیر میزان تأکید بر تفکیک جنسیتی در فضاهای خصوصی و عمومی بر کیفیت روابط دوستانة بین جنسیتی نوجوانان را مطالعه می‌کند. برای ارزیابی اینکه اهداف سیاست‌گذاران در تفکیک جنسیتی فضا چگونه در کنش ها و نگرش های جنسیتی کاربران تأثیرگذار بوده  است، از مشارکت دو گروه دختران با سبک زندگی متفاوت به لحاظ میزان التزام به تفکیک های جنسیتی (سبک زندگی منعطف و غیرمنعطف) بهره  گرفته‌ایم. نظریة لوفور با تأکید بر فضا به عنوان تولید اجتماعی و تمایز بین کردار فضایی، بازنمایی فضایی و فضاهای بازنمایی مورد استفاده قرار گرفته است. روش تحقیق مردم نگاری و مقایسه‌ای با تأکید بر فنون مشاهدة مشارکتی و مصاحبة مردم نگارانه بوده  است. نتایج تحقیق نشان می دهند که عدم انعطاف در تفکیک جنسیتی، کنجکاوی ها و جهت‌گیری های جنسی را با پنهان کاری و تصمیمات دارای خطرپذیری بیشتر همراه می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender Segregation of Urban Space and Intimate Gender Relations: A Comparative Study of Flexible and Inflexible Segregation

نویسندگان [English]

  • Nafise Imani 1
  • Emilia Nercissians 2

1 Department of Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran

2 Department of Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

This paper is an anthropological research about the effect of the emphasis on gender segregation in private and public spaces on the quality of intimate relationships between the girls and the boys.Policymakers pursue an emphasis on gender-based spatial segregation with the aim of promoting moral health and preserving the Islamic identity of cities. For an assessment that how politicians 'goals in gender separation of space affect users' gender actions and attitudes, we have benefited from the participation of two groups of girls with different lifestyles. One of these two groups, which strongly follows the rules of space separation based on gender, has been identified as an inflexible lifestyle and Compared to the other group, which is more flexible in adhering to gender segregation and It is referred to as a flexible lifestyle group. Lefebvre's theory has been used to emphasize space as a social product and to distinguish between spatial action, spatial representation, and representational space. The research method was ethnographic and comparative with an emphasis on participatory observation techniques and ethnographic interviews. Research shows that inflexibility in gender segregation accompanies sex-gender actions with secrecy and more risky decisions.Research therefore shows that inflexible spatial separation does not meet the moral and identity goals of policymakers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Anthropology
  • Gender Anthropology
  • Gender Spatial Separation
  • Comparative Methods
  • Friendship of Girls and Boys
اشمید، کریستین (1393). «نظریة  هانری لوفور دربارة تولید فضا به سوی دیالکتیکی سه‌بعدی»، فضا، تفاوت، زندگی روزمره؛ خوانش هانری لوفور، ترجمة افشین خاکباز و محمد فاضلی، تهران: تیسا.
برومند، مریم؛ طغیانی، شیرین؛ صابری، حمید (1396). «ارزیابی تأثیرات مؤلفه‏های فضای شهری بر شکل‏گیری الگوهای رفتاری با تأکید بر جنسیتی‌شدن آن؛ نمونة موردی: منطقة 2 تهران»، مدیریت شهری، ش 46، ص241ـ260.
بوستانی، داریوش؛ محمدپور، احمد (1388). «بازسازی معنایی جهت‌گیری جنسیتی پسران نسبت به دختران: ارائة یک نظریة زمینه‌ای»، مطالعات راهبردی زنان، ش 44، ص142ـ172.
بهرامی برومند، مرضیه (1395). دیگری در اندرونی (واکاوی فضای جنسیتی)، تهران: تیسا.
جعفرزاده پور، فروزنده (1390). «تغییرات ارزشی بین‌نسلی، بازنمایی ارزش ها در شخصیت‌های میانسال و جوان مؤنث و مذکر در سریال های ایرانی تلویزیون»، فصلنامة انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، س7، ش 24، ص 201ـ220.
خرمایی، فرهاد؛ زارعی منوجان، نسیبه (1395). «روابط بین دختران و پسران از دیدگاه دختران نوجوان: یک پژوهش کیفی»، دوفصلنامة مشاورة کاربردی، دورة2، ش6، ص 89ـ106.
ریاضی، سیدابولاحسن (1393). «نقش دولت در سازمان فضایی شهر (مطالعة موردی منطقة 22 تهران)»، فصلنامة انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دورة 10، ش35، ص37ـ58.
رونبرگر، کلاوس (1393). «هانری لوفور و زندگی روزمره: در جست‌وجوی ممکن»، فضا، تفاوت، زندگی روزمره؛ خوانش هانری لوفور، تهران: تیسا.
سرانا، گپالا (1373). روششناسی تطبیقی در علوم اجتماعی (انسانشناسی)، ترجمة رحیم فرخ نیا، گناباد: مرندیز.
سوزنچی، حسین (1392). جنسیت و دوستی مواجهه‌ای اسلامی با مسئلة رابطة دختر و پسر، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف.
فکوهی، ناصر؛ اوحدی، یاسمن (1391). «هویت و فضای عمومی در شهر (مطالعة دختران دانشجو در شهرستان رفسنجان)»، مطالعات اجتماعی ایران، دورة 6، ش اول، ص 58ـ78.
فکوهی، ناصر (1383). انسانشناسی شهری. تهران: نی.
ـــــــــ (1394). «تبیین یک الگوی هویتی ترکیبی شهری در جهت پیشرفت و توسعة کشور»، فصلنامة برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، ش 22، ص 141ـ181.
لوفور، هانری (1395). تولید فضا، ترجمة محمود عبدالله زاده، چ2، تهران: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
محمدی اصل، عباس (1389). جنسیت و جغرافیا، تهران: گل آذین.
میلگرام، ریچارد (1393). «لوسین کرول: طراحی، تفاوت و زندگی روزمره.»، فضا، تفاوت، زندگی روزمره؛ خوانش هانری لوفور، تهران: تیسا.
نادری، سارا (1393). درآمدی بر روایت زنانه از شهر: کاوشی نظری در خوانش تجربههای زنانه از شهر، تهران: تیسا.
نجم ‌آبادی، افسانه (1397) زنان سیبیلو و مردان بی‌ریش، ترجمة آتنا کامل و ایمان واقفی، تهران: تیسا.
Bagheri, Nazgol (2014). “Mapping women in Tehran's public spaces: a geovisualization perspective”, Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography, 21:10, 1285-1301, DOI: 10.1080/0966369X.2013.817972.
Creswell, John W. (2006). Qualitative Inquiry & Reaserch Design: choosing among five approaches, London: University of Nebraska, Sage publications.
Heyl, Barbara Sherman (2001). “Ethnographic Interviewing”, In Handbook of Anthropology, edited by Paul Atkinson,, Amanda Coffey, Sara Delamont, John Lofland and Lyn Lofland, 323-338. Los Angeles,London, New Delhi, Singapore: Sage Publication.
Lefebvre, Henri (1991). The production of space. Translated by Donald Nicholson-Smith. oxford: blackwell.
Low, Martina (2006). “The Social Construction of Space and Gender”, European Journal of Women's Studies (SAGE) 13 (2): 119-133.
Massey, Doreen (1994). Space, place and gender. Minnesota: University of Minnesota Press.
Morrish, Liz؛ Sauntson, Helen and Morrish, Elizabeth (2007). New Perspectives on Language and Sexual Identity. Michigan: Palgrave Macmilan.
Reiker, Martina, and Asdar Ali, Kamran (2008). Gendering Urban Space in the Middel East, South Asia and Africa. New York: Palgrave Macmillan.
sadoughianzadeh, minoosh (2008). "Gender" and "Space" in Tehran. PHD Thesis, Kassel: University of Kassel.
Schnegg, Michael (2014). “Anthropology and Comparison: Methodological Chalenges and Tentative Solutions”, Zeitschrift Fur Ethnologie, 139: 55-72.
Spain, Daphne (1992). Gendered spaces. Carolina: The University of North Carolina.
Spradley, JP (1980). Participant Observation. New York: Holt,Rinehart & Winston.