دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 183-340