مقاله پژوهشی
زن‏ ستیزی‏ های خیرخواهانه در سینما مطالعة بازنمایی مفهوم «زنان علیه زنان» در سینمای دهة 1390 ایران

بهارک محمودی؛ ملیکا فراهانی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 183-209

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.323770.1595

چکیده
  این پژوهش، به منظور مطالعة بازنمایی مفهوم «زنان علیه زنان» در آثار سینمایی صورت گرفته است. کاری کیفی در حوزة مطالعات فرهنگی که تلاش می‏کند مجموعة خاصی از کنش‏های تعارض‏آمیز به‏نمایش‌درآمده میان زنان در سینمای ایران را ذیل مفهوم «زن‏ستیزی خیرخواهانه» توضیح دهد و تحلیل کند. با توجه به آرای مک‏کوایل و کراکائر در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تفکیک جنسیتی فضای شهری و روابط صمیمانة بین‌جنسیتی: مطالعة مقایسه‌ای تفکیک منعطف و غیرمنعطف

نفیسه ایمانی؛ امیلیا نرسیسیانس

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 211-229

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.324850.1616

چکیده
  این مقاله تحقیقی انسان شناختی است که تأثیر میزان تأکید بر تفکیک جنسیتی در فضاهای خصوصی و عمومی بر کیفیت روابط دوستانة بین جنسیتی نوجوانان را مطالعه می‌کند. برای ارزیابی اینکه اهداف سیاست‌گذاران در تفکیک جنسیتی فضا چگونه در کنش ها و نگرش های جنسیتی کاربران تأثیرگذار بوده  است، از مشارکت دو گروه دختران با سبک زندگی متفاوت به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تصویر زن در سینما (تحلیلی بر ده فیلم دهة 1380 سینمای ایران)

جلیل کریمی؛ سیاوش قلی پور؛ مریم هوری

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 231-250

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.324892.1617

چکیده
  با نزدیک‏تر شدن رویکردها و ایده‏ های علمی و هنری به همدیگر و مطرح‌شدن نسبت بین جامعه و هنر، تصویر ارائه‏شده از گروه‏های مختلف، به‌ویژه گروه‏های فرودست جامعه، از جمله زنان، در رسانه‏ها به موضوعی جدی برای پژوهش بدل شد. مقالة حاضر می‏کوشد با اتکای به ایده‏های نظریة فمینیسم و رویکرد گفتمان‏کاوی، نحوة بازنمایی این تصویر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازنمایی شخصیت زن در کتاب‌های خاطره‌نگاری دفاع ‌مقدس (مطالعة موردی کتاب‌های ساجی، صباح، زیباترین روزهای زندگی و چراغ‌های روشن شهر)

مریم سادات میری؛ محمدصادق نصرالهی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 251-271

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.324479.1608

چکیده
  کتاب‌های خاطره‌نگاری دفاع ‌مقدس یکی از سندهای ماندگار در تاریخ ایران اسلامی است. روز 31 شهریور 1359 رژیم بعث عراق به ایران حملة نظامی کرد و جنگ تحمیلی آغاز شد. حضور زنان دوشادوش مردان از ابتدای جنگ و فعالیت آن‌ها در قالب گروه‌های امدادی و پشتیبانی مسئولیتی بود که برعهده ‌گرفته و تا پایان جنگ این وظیفه خطیر را انجام دادند. زنان رزمنده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی شخصیت‏ پردازی‏ های زنانه در رمان تحت أقدام الأمهات اثر بثینة ‌العیسی

میترا علیشاهی؛ مصطفی مهدوی آرا

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 273-290

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.323901.1596

چکیده
  ادبیات زنانه به‌منزلة یکی از گونه‏های ادبی، در کشورهای عربی و به طور خاص کویت از دهة پنجاه آغاز و در دهة هفتاد تا نود به اوج خود رسید. بثینة‌العیسی به‌عنوان یکی از فعالان این حوزه‌ـ با انتشار رمان تحت أقدام الأمهات‌ـ توانسته است با قلم ادبی خود مشکلات زنان و جامعة در حال گذار کویت را در دنیای داستان به تصویر بکشد. از ویژگی‏های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل بازنمایی فرهنگ جنسیتی در رمان‌های نویسندگان زن ایران طی سه دهه

غزل کریمی سنگدهی؛ رضا ستاری؛ سید قاسم حسنی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 291-318

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.320505.1559

چکیده
  در میان همة ژانرهای ادبی، رمان بیشترین ارتباط را با جامعه و زندگی واقعی دارد. همچنین نویسندگان زن، برای نوشتن از جنبه‌های گوناگون زندگی و جنسیت خویش، از آغاز گونة ادبی رمان را برگزیده‌اند. این مقاله با روش تحلیل محتوایی به بررسی مسائل مربوط به زنان در رمان‌های نویسندگان زن سه دهة 1370، 1380 و 1390 ایران می‌پردازد و تأثیر تحولات اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آسیب‏ شناسی رسانه در بازنمایی خانواده و گونه ‏های آن (مطالعة موردی صداوسیمای مرکز ایلام)

حسن پیری؛ مرتضی واحدیان؛ مهران سهراب زاده

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 319-340

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.324839.1615

چکیده
  در پژوهش حاضر، آسیب‏ شناسی رسانه در سه مجموعه از سریال‏های محلی صداوسیمای مرکز ایلام بررسی و تحلیل شده است. به منظور دستیابی به این هدف، پژوهش حاضر با اتکا به رویکرد نظریة بازنمایی و برمبنای قرائت نشانه‏شناختی از گفتارهای تبدیل‌شده به متن، سعی کرده است دلالت‏های معنایی و تصاویر فرهنگی‏ای را که سریال‌های قال‌وقواله، برا ...  بیشتر