نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتة زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری، خراسان رضوی

2 استادیار رشتة زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری، خراسان رضوی

چکیده

ادبیات زنانه به‌منزلة یکی از گونه‏های ادبی، در کشورهای عربی و به طور خاص کویت از دهة پنجاه آغاز و در دهة هفتاد تا نود به اوج خود رسید. بثینة‌العیسی به‌عنوان یکی از فعالان این حوزه‌ـ با انتشار رمان تحت أقدام الأمهات‌ـ توانسته است با قلم ادبی خود مشکلات زنان و جامعة در حال گذار کویت را در دنیای داستان به تصویر بکشد. از ویژگی‏های بارز این رمان، چند‌صدایی و تعدد شخصیت‏های زنی است که هریک نمایندة طبقه‏ای از جامعة زنان کویت هستند؛ شخصیت‏های زنی که به تناوب در داستان حاضر می‏شوند و نویسنده از ذهن ایشان رنج‏ها و مشکلاتشان را روایت می‏کند و تغییر و تحولات جامعة زنان را به تصویر می‏کشد. به نظر می‏رسد بثینة العیسی درصدد است ضمن آگاهی‏بخشی به خوانندگان خود، از تحولی سخن بگوید که با دست یافتن نسل جدید به حقوق از‌دست‌رفتة خویش به دست آمده است. تحقیق حاضر درصدد است با روش توصیفی‌ـ تحلیلی شخصیت‏های زن رمان را مورد تحلیل قرار دهد و تشویش‏ها و تمایلات درونی‏شان را به تصویر بکشد. نتایج تحقیق گویای آن است که بثینة ‌العیسی با تکیه بر دانش ادبی و مهارت نویسندگی خود توانسته است در رمان تحت أقدام الأمهات، آرا و اندیشه‏های فمینیستی خود را بیان کند و با کلیشه‏سازی‏های فرهنگ مردسالار به مقابله برخیزد. العیسی در این اثر ادبی با آفرینش شخصیت‏های مختلف زن، اندیشه‏های مردسالار و زن‏ستیزانة جامعة کویت را منعکس می‏کند و دو واکنش «تسلیم‌شدن» ایشان را در نسل قدیم و «عصیان‏گری» را در نسل‏های جدید به نمایش می‏گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of women's personality in the novel " Under the feet of mothers" by " Buthaina Al Eissa"

نویسندگان [English]

  • Mitra Ali shahi 1
  • Mostafa Mahdavi Ara 2

1 PHD Student. of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

2 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University,Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Women's literature as one of the literary schools in the Arab countries, especially Kuwait, began in the fifties and reached its peak in the seventies to nineties. In the meantime, " Buthaina Al Eissa" as one of the activists in this field - with the publication of the novel " Under the feet of mothers" -" has been able to portray Women's problems and Kuwaiti society in transition with her literary pen. The salient features of the novel are polyphony and multiplicity of characters Female characters who appear alternately and the author narrates the sufferings of women from their minds and depicts the changes in women's society. It seems that " Buthaina Al Eissa" is trying to inform her readers about a change that is taking shape by raising awareness of the new generation. This research seeks to analyze the novel's female characters in a descriptive-analytical method and to depict their inner anxieties and desires. The results of the research show that " Buthaina Al Eissa" , has been able to express her feminist views and ideas in the novel " Under the feet of mothers " and confront the stereotypes of patriarchal culture by relying on her literary knowledge and writing skills. In this literary work, the author reflects the patriarchal and anti-feminist ideas of Kuwaiti society by creating different female characters, and reflects their two reactions of "surrender" in the older generation and "rebellion" in the next generation. Shows new features

کلیدواژه‌ها [English]

  • : "Feminist literature"
  • "novel " Under the feet of mothers"
  • " Buthaina Al Eissa"
  • "
  • "Characterization"
إبراهیم، عبدالله (2011). السرد النسوی الثقافة الأبویة، الهویة الأنثویة و الجسد، بیروت: الموسسة العربیة للدراسات و النشر.
العیسی، بثینة (1398). بهشت مامان غیضة، ترجمة روح‌الله کریمی، تهران: نیماژ.
ــــــــــ (2009). تحت أقدام الأمهات، بیروت: الدار العربیة للعلوم ناشرون.
الغذامی، عبدالله محمد (2006). المرأة واللغة، الطبعة الثالثة، المرکز الثقافی العربی.
برسلر، چارلز (1393). درآمدی بر نظریه‏ها و روش‏های نقد ادبی، ترجمة مصطفی عابدینی‏فرد، چ3، تهران: گلشن.
بوردیو، پی‏یر (1380). نظریة کنش، ترجمة مرتضی مردیها، تهران: نقش‌و‌نگار.
پاک‏نیا، محبوبه، مردیها، مرتضی (1394). سیطرة جنس، چ3، تهران: نی.
جوف، فانسون (2012). أثر الشخصیة فی الروایة، ترجمة لحسن أحمامة، دمشق: دار التکوین.
دقیقیان، شیرین‏دخت (1371). منشأ شخصیت در ادبیات داستانی پژوهشی در نقش پروتوتیپ‏ها در آفرینش ادبی، تهران: نشر نویسنده.
ریترز، جورج (1393). نظریة جامعه‏شناسی، ترجمة هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
رید، ایولین (1380). آزادی زنان، مسائل، تحلیل‏ها و دیدگاه‏ها، ترجمة افشنگ مقصودی، تهران: گل‏آذین.
کیال، باسمة (1981). تطور المرأة عبر التاریخ، بیروت: مؤسسة عزالدین للطباعة و النشر.
مشیرزاده، حمیرا (1382) از جنبش تا نظریة اجتماعی، تاریخ دو قرن فمینیسم، تهران: چاپ غزال.
منصورنژاد، محمد، به کوشش حجت‌الله محمدشاهی (1381). مسئلة زن، اسلام و فمینیسم، تهران: برگ زیتون.
واتکینز، سوزان آلیس، روئدا، ماریسا، رودریگز، مارتا (1380). فمینیسم، قدم اول، ترجمة زیبا جلالی نائینی، تهران: نشر و پژوهش شیرازه
هریس، جانت (1394). معیار یگانه دربارة آزادی زنان، ترجمة شهلا طهماسبی، تهران: گل ‏آذین.