دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 341-509 
3. بازتاب تن‌کامگی زنانه در عصر صفوی در نقاشی‌های مکتب اصفهان

صفحه 365-387

فاطمه شه کلاهی؛ رضا افهمی؛ حسن بلخاری؛ مهدی کشاورز افشار