خوانش جنسیتی از چهارمین و پنجمین دوره پوسترهای تبلیغاتی انتخابات شورای شهر در سه شهر تهران، شیراز و اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده هنرهای تجسمی

2 پژوهشگر پسا ‌دکتری، گروه انسان‌ شناسی دانشگاه تهران

چکیده

خوانش جنسیتی از چهارمین و پنجمین دوره پوسترهای تبلیغاتی انتخابات شورای شهر در سه شهر تهران، شیراز و اهواز
چکیده
این مقاله مطالعه ‏ای کیفی و میان‏ رشته ‏ای بر جنبه‏ های جنسیتی هشت  پوستر‏ تبلیغاتی کاندیداهای زن و مرد چهارمین و پنجمین دوره انتخابات شورای شهر در تهران، شیراز و اهواز است. هشت  پوستر مورد نظر با بهره‏ گیری از روش نمونه ‏گیری هدفمند از میان تعداد زیادی  پوستر انتخاباتی موجود در سایت‏ های گوناگون اینترنتی انتخاب شده ‏اند و  به لحاظ محتوایی و  نیز جنبه ‏های فنی عکس مورد تحلیل قرار گرفته ‏اند. این مقاله با به ‏کارگیری نظریه انتقادی برجر و ارتباطات غیرکلامی و با تمرکز بر حالات بدنی، نوع نگاه و طرز پوشش کاندیداهای زن و مرد بحث می‏ کند که چگونه ارزش‏ ها، نگرش‏ ها و باورهای جنسیتی در  پوسترهای تبلیغاتی بازنمایی می‏ شود. این پژوهش نشان می‏ دهد درحالی‏ که تأکید بر جذابیت و زیبایی زنان، آنان را ابژه ‏وار در برابر نگاه خیره و قضاوت مردانه قرار داده است، مردان را فاعلیتی قدرتمند و توانمند به تصویر می‏ کشد. در واقع، نحوه بازنمایی زنان و مردان در پوسترهای انتخاباتی، که در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته ‏اند، باورها و کلیشه ‏های جنسیتی پنهانی را آشکار می ‏کنند که تعیین ‏کننده نقش ‏ها و موقعیت اجتماعی دو جنس در شرایط فرهنگی‌ـ اجتماعی جامعه امروزند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Gender Analysis of Posters of fourth and fifth City Council Elections in Cities of Tehran, Shiraz and Ahvaz in Iran

نویسندگان [English]

  • Payam Akramipour 1
  • Nafiseh Sharifi 2
1 Department of Visual Arts
2 Post-doctoral Fellow/ Department of Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

A Gender Analysis of Posters of fourth and fifth City Council Elections in Cities of Tehran, Shiraz and Ahvaz in Iran
 
This paper is an interdisciplinary study based on a qualitative analysis of gendered aspects of eight election posters for the fourth and fifth City Council elections in Tehran, Shiraz, and Ahvaz. This paper examines how femininity and masculinity ideas, gender stereotypes, and gender roles are represented in male and female candidates' election posters. The candidates' posters are collected through selective sampling among available election posters on the Internet. By applying Berger's critical gendered analysis and theories of nonverbal communications, this paper looks at candidates' embodiment, physical appearance and gaze. More importantly, this theoretical aspect is combined with comments about the technical elements of posters such as lighting, Photoshop, and graphics and their effects in reproducing and recreating gendered stereotypes. This paper argues that while female candidates are represented as objects of the male gaze by emphasizing their physical beauty and embodiment, men's appearance and body language signify power, ability to change, decisiveness and problem-solving. Finally, this paper shows how, even in political posters, men and women are represented based on the binary understandings of active/male and passive/female sexualities. By looking at the gendered meanings behind the candidates' election posters, this paper discusses the significant role of media, photography, and representation in reproducing gender roles. Also, it emphasizes the use of photographs as a qualitative research method for understanding the gendered aspects of Iran's current socio-cultural context.
 
 
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photography
  • object
  • gender
  • Representation
  • Male gaze
امن‌پور، مریم؛ ذکایی، محمد سعید (1393). تاریخ فرهنگی بدن در ایران، تهران: تیسا.
اولین، مارگارت (1395)، «نگاه»، در کتاب مفاهیم بنیادی تاریخ هنر، ویراستة رابرت اس نلسون و ریچارد شیف، ص‌ 318ـ335، ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: مینوی خرد.
باستانی، سوسن (1387). جنسیت، فرهنگ، ارزش‏ها و نگرش‏ها، تهران:‏ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
پاینده، حسین (1385). قرائتی نقادانه از آگهی‏های تجاری در تلویزیون ایران، تهران: روزنگار.
ــــــــــ (1397). نظریه و نقد ادبی: درس‌نامه‏ای میان‌رشته‏ای، تهران: سمت.
پهلوان‌نژاد، محمدرضا (1386). «ارتباطات غیرکلامی و نشانه‏شناسی حرکات بدنی، زبان و زبان‏شناسی»، ش 6، ص13ـ30.
چندلر، دانیل (1397). مبانی نشانه‏شناسی، ترجمة مهدی پارسا، تهران، پژوهشکدة فرهنگ و هنر اسلامی.
دهقان، علیرضا؛ نزاکتی، فرزانه (1392). «اسطوره و تبلیغات انتخاباتی تحلیل نشانه‏شناختی پوسترهای تبلیغاتی انتخابات مجلس هشتم»، مطالعات جامعه‏شناختی، دورة 20، ش‌اول، ص 95ـ142.
رُز، ژیلیان (1397). روش و روش‏شناسی تحلیل تصویر، ترجمة سید جمال‏الدین اکبرزاده جهرمی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
زارع، زهرا (1396). «بازنمایی نقش جنسیتی در تبلیغات انتخاباتی شورای شهر تهران در سال ۱۳۹۶»، پژوهش‏نامة زنان، ش4، ص 21ـ35.
سفیری، خدیجه؛ ایمانیان، سارا (1388). جامعه‏شناسی جنسیت، تهران: جامعه‌شناسان.
سلیمی، جواد؛ رشید، زهرا (1392). «دگردیسی مد در جامعة ایرانی»، زن در فرهنگ و هنر، دورة 5، ش‌4، ص 507ـ528.
طبیعی، منصور؛ امینی‌زاده، سینا؛ کریمی، ماندانا (1397). «نشانه‏شناسی هویت ملی در پوسترهای انتخاباتی شورای شهر شیراز»، مطالعات ملی، دورة 19، ش 3، ص 141ـ154.
طبیعی، منصور؛ کریمی، ماندانا (1397). «تحلیل نشانه‏شناختی تبلیغات چاپی (پوستر) انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی»، دین و ارتباطات، ش‌اول، ص 79ـ98.
نجم‌آبادی، افسانه (1399). زنان سیبیلو و مردان بی‌ریش: نگرانی‌های جنسیتی در مدرنیتة ایرانی، ترجمة آتنا کامل و ایمان واقفی، تهران: تیسا.
نرنبرگ، والتر (1394). نورپردازی تک‏چهره، ترجمة حمید شاهرخ، چ14، تهران: مرکز.
والکر، جان اِ؛ چاپلین، سارا (1385). فرهنگ تصویری، ترجمة حمید گرشاسبی و سعید خاموش، تهران: سروش.
هال، استوارت (1396). معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی، ترجمة احمد گل‌محمدی، تهران: نی.
هنینگ، میشل (1392). سوژه به‌مثابة ابژه، لیزولز، عکاسی: درآمدی انتقادی، ترجمة سولماز ختایی‌لر، ویدا قدسی راثی، مهران مهاجر و محمد نبوی، چ2، تهران: مینوی خرد.
Berger, John. (1972). Ways of Seeing, London: Penguin Books.
 
Blackman, Lisa (2008). The Body, First Edition, New York: Berg Publishing.
Carter, C., & Steiner, L. (2003). Critical readings: Media and gender, Maidenhead: Open University Press.
Courtney, A.E., & Whipple, T.W. (1983). Sex Stereotyping in Advertising, Lexington: Lexington Books.
Creswell, John W, Poth, Cheryl N (2017). Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches, London: Sage Publications.
Foucault, Michel (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977, New York: Pantheon Books.
Signorielli, N. (1985). Role Portrayed and Stereotyping on Television: An annotated Bibliography of Studies Relating to Women, Minorities, Aging, Sexual Behavior, Health, and handicaps, Westport, CT: Greenwood.
Storey, John (1993). Cultural theory and Popular Culture, London: Prentice Hall.
Waskul, Dennis & Vannini Phillip (2006). Body/Embodiment, Burlington: Ashgate Publishing Company.
Van Dijk, T.A. (1993). “Stories and Racism”, In D.K. Mumby (ed.) , Narrative and Social Control: Critical Perspectives, California: Sage Publications. PP 121-142.
منابع تصاویر
تصاویر 1 و 7
گیل‌خبر (۱۳۹۸). بازیابی‌شده در ۱۰ مهر ۱۳۹۹ قابل دسترس در:‏
تصویر 2
شوشان (1396). بازیابی‌شده در 12 مهر 1399، قابل دسترس در:
تصویر 3
ویسگون (1396). بازیابی‌شده در 15 مهر 1399، قابل دسترس در:
تصویر 4