نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه نقاشی، دانشکدة هنر، هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

در دوران معاصر، زنان نقش مهمی در هنر و فعالیت‌های اجتماعی و هنری ایجاد کرده‌اند. یکی از هنرمندان نقاش معاصر امریکایی در این راه مری بت ادلسون است که آثار شاخص تاریخ هنر با چهرة زنان را بازسازی کرده است. او این‌گونه اعتراض خود را به حضورنداشتن زنان در تاریخ هنر به این شکل مطرح می‌کند. آثار او بر بازسازی آثار شاخص هنر با تصویر زنان برمبنای اعتراض به حضورنداشتن آنان در تاریخ هنر طی قرن‌ها شکل گرفته است. یکی از این تابلو‌ها، که در این پژوهش مطالعه شده، شام آخر است. برای بخش مبانی پژوهش از نظریات لوسی لیپارد، نظریه‌پرداز فعال حوزة زنان در دنیای معاصر، استفاده شده است که به این امر اشاره داشته است. پژوهش حاضر کیفی بوده و به روش تطبیقی شکل گرفته و گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای است. سؤالات این پژوهش به این قرار است: دیدگاه ادلسون در استفاده از زنان در بازسازی تصویر شام آخر ادلسون چگونه است و قابلیت تطبیق آن با نظریة لوسی لیپارد به چه صورت است؟ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در شام آخر ادلسون حضور پررنگ زنان اعتراضی به این نقاشی معروف تاریخ هنر است و به‌عنوان اثری اعتراضی در مورد اتحاد و همبستگی زنان بازسازی شده است. معیارهای اصلی اثر حفظ شده، ولی با معنا و محتوای متفاوتی بازسازی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analytical Study of Contemporary Artist Mary Beth Adelson's Last Supper with a Look at Lucy Lipard's Votes

نویسنده [English]

  • Elaheh Panjeh Bashi

چکیده [English]

In contemporary times, the role of women in the art of painting has played an important role. One of the female contemporary American artists is Mary Beth Adelson, who recreates the works of art of the past with the faces of women and protests against the absence of women in the history of art. In her works, which are based on the element of femininity in the image, there are signs of women's art thinking in reconstructed paintings of women. One of these paintings that is studied in this research is the Last Supper painting, which has been reconstructed with a piece of the face of women artists in the contemporary world. Lucy Lipard's theories are used for the basics of research, which are based on aesthetics and feminine form. In this study, the work of Adelson's Last Supper is studied analytically with Ara Lipard, a theorist in the field of women's art. The present research is qualitative and the methodology of this research is comparative and the method of collecting research information is based on the library method. The questions in this study are: What is the form of femininity in Adelson's Last Supper, and is it compatible with Lucy Lipard's theory? The purpose of this study is an analytical study on the works of Akif and its adaptation to Lipard's theory of female form. The results of this research show that in Adelson's last supper, femininity is the main subject of this painting, the image of contemporary women artists has been used and has replaced the companions of Christ. He reconstructs the face of Christ with a painting by Georgia Akif, one of the pioneers of women's art in contemporary art. This work is similar to Lucy Lipard's theory of feminine form in terms of feminine form,

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • Mary Beth Adelson
  • Lucy Lipard
  • Painting
  • Last Supper
بلخاری قهی، حسن (1389). «زن و هنر»، مجلة مطالعات راهبردی زنان، س 4، ش7، دورة 12، ص171ـ196.
چراغی کوتیانی، اسماعیل (1390). «هنر و زیبایی‌شناسی فمینیسم»، مجلة معرفت فرهنگی اجتماعی، س3، ش1، ص29ـ54.
گات، بریس؛ لوییس، مک‌آیور (1389). دانش‌نامة زیبایی‌شناسی، تهران: فرهنگستان هنر.
میر، کارولین (1390). فمینیسم و زیبایی‌شناسی: زن در تحلیل‌ها و دیدگاه‌های زیبایی‌شناختی، ترجمة افشنگ مقصودی، ج2، تهران: گل‌آذین.
ماینر، ورنن هاید (1393). تاریخ تاریخ هنر، ترجمة مسعود قائمیان، تهران: سمت.
مصطفوی، شمس‌الملوک؛ علمدار، سمیه (1391). «لیندا ناکلین و نقد مفهوم سبک هنری متمایز زنانه»، کیمیای هنر، س‌ اول، ش6، ص 63ـ74.
هام، مگی و دیگران (1382). فرهنگ نظریه‌های فمینیستی، ترجمة فیروز مهاجر، تهران: توسعه.
Love, Barbara J. (2006). “Feminists Who Changed America, 1963-1975”, University of Illinois Press.
Griefen, Kat (March 7, 2019). “Considering Mary Beth Edelson's Some Living American Women Artists”, The Brooklyn Rail.
Governor Names 3 Democrats And 3 Republicans to Finance Board”, Palladium-Item. April 21, 1961. p. 11. Retrieved February 15, 2020.
Robb (Now Edelson). “Home Valued for Details”, The Indianapolis Star. March 5, 1967. p. 75. Retrieved February 15.
Hamel-Schwulst Mary.(1995). Towson State Univ, Md Copyright , Reed Business Information, Inc.
Bonin, Vincent. Materializing Six Years: Lucy R. Lippard and the Emergence of Conceptual Art. Cambridge, MA: MIT Press, 2012.
Anon (2018). “Artist, Curator & Critic Interviews”, Women Art Revolution - Spotlight at Stanford. Archived from the original on August 23, 2018. Retrieved August 23.
Lippard,Lucy, R. (1971). Changing essays in art criticsm, New York, E.P.Dution and Co.ing.
Carrillo, Jesus.(2013). Lucy R.Lippard s Numbers Shows and the Dilemmas of Contemporary Curating,translated by: Yaiza Maria Hernandez Velazquez,Textes de Cornelia Butler.Pip day,Lucy R. Lippard, Bibligor. Index.
www.artsy.net
https://artsandculture.google.com/asset/the-anatomy-lesson-of-dr-nicolaes-tulp-rijn-rembrandt-van/NgHTJ5BKCD6gEg
https://www.britannica.com/event/Last-Supper-Christianity