دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 510-668 
5. بررسی «من» و «منِ اجتماعی» در هویت زنان بخش پهلوانی شاهنامۀ فردوسی

صفحه 585-601

ابوالقاسم قوام؛ هما زنجانی زاده؛ فهیمه ملکی مارشک