نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری فلسفه هنر ، مدرس مدعو دانشکده هنر، دانشگاه شاهد ، تهران، ایران

2 عضو هیئت‌علمی دانشکده هنر دانشگاه شاهد

چکیده

 
چکیده
فمینیسم پست‌‌مدرن با گسترش تفاوت‌‌های زنانگی و مردانگی قائل به زبان زنانه است که آن را یک عامل متمایزکننده بین آثار هنری و ادبی زنان و مردان می‌‌داند و ویژگی‌‌هایی چون استفاده از نمادهای چندلایه و پیچیده، استفادۀ خاص از تن در آثار و وارونه ساختن ارزش‌‌های زیبایی‌شناختی را برای آن برمی‌‌شمارند. در مقابل این دیدگاه‌‌ها، افرادی چون لیندا ناکلین مخالف شکل‌‌گیری چنین زبانی در آثار زنان هنرمند هستند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیل محتوا و با رویکرد تطبیقی در رابطه با شکل‌‌گیری زبان زنانه، به بررسی آثار هنرمندان معاصر زن عرب پرداخته و به‌دنبال پاسخِ این پرسش است که آیا زبان زنانه در آثار هنرمندان زن معاصر عرب شکل گرفته است؟ براین اساس، در کنار بررسی آثار زن عرب، آثار مردان عرب معاصر هم بررسی شده تا دستیابی به پاسخ پرسش با دقت بیشتری انجام گیرد. نمونه‌‌های مطالعه با موضوع جنگ انتخاب شده‌‌اند. از نتایج این پژوهش می‌‌توان به عدم شکل‌‌گیری زبان زنانه در این آثار و شباهت آنان با آثار هنرمندان مرد اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Women and Men Language in the Works of Contemporary Arab Artists on the Subject of War

نویسندگان [English]

  • Sediqeh Pourmokhtar 1
  • Mohsen marasy 2

1 PhD in Philosophy of Art, Shahed University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Art Research, Faculty of Art, Shahed University, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
Abstract
By expanding the differences between femininity and masculinity, postmodern feminism recognizes the feminine language as a distinguishing factor between the artistic and literary works of men and women and features such as the use of complex and multifaceted symbols and the specific use of the body. In works dealing with this concept, the inversion of aesthetic values ​​is enumerated for it. Contrary to these views, people like Linda Nachlin oppose the formation of such a language in the works of women artists. The present study aims at knowing more the contemporary Arab art. Using a descriptive and analytical method as well as a comparative approach to the formation of women's language, it examines the works of contemporary Arab women artists and compares them with the male ones in order to seek to answer the question of whether women's language is formed in the works of contemporary Arab women artists or not. Accordingly, in addition to examining the works of Arab women, the works of contemporary Arab men are also examined in order to obtain a more accurate answer to the question. Examples are selected works of art with the theme of war. Results from this research proves non formation of women's language in such works along with their similarity with the works of male artists.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords female language
  • Postmodern Feminism
  • Contemporary Arab Art
  • Art of War

منابع

پروانه، علی. سلیمی، علی. (1396). «زنانه‌سرایی در شعر عربی، روندی نوظهور با پیشینه‌ای کم‌رنگ (با تکیه بر دیدگاه‌های نقدی عبدالله غذامی)»، پژوهشنامۀ زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ویژه‌نامۀ فرهنگ، ادب و هنر. صص 23-45.
تقدمی نوغانی، زهرا، عزتی، ابراهیم (1395). «بررسی ویژگی‌های زبان زنانه در مقایسه با زبان مردانه در ترجمه رمان»، دوفصلنامۀ تخصصی مطالعات داستانی، سال چهارم، شمارۀ اول، صص 25-38.
روشنفکر، کبری. و دیگران. (1392). «بررسی گونۀ کاربردی زبان زنانه در مرثیه معاصر (با تأکید بر مرثیه‌های سعاد صباح)»، فصلنامۀ جستارهای زبانی، دورۀ 4، پیاپی16، صص 111-136.
شریعتی مزینانی، سارا. مدرس صادقی، مریم (1390). «بازنمایی زن در آثار زنان نقاش معاصر ایران (با تأکید بر نگاه جنسی به زن)»، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، سال سوم، شمارۀ دوم، صص 35-54.
طاهری، قدرت‌الله (1388). «زبان و نوشتار زنانه؛ واقعیت یا توهم؟»، فصلنامۀ زبان‌وادب پارسی، شمارۀ 42، زمستان 88، صص 88-107.
طایفی، شیرزاد. سلطانیان، مجتبی (1394). «بررسی زبان زنانه و مردانه در رمان سووشون برپایۀ  نظریۀ لیکاف». نامۀ نقد. مجموعه مقالات سومین همایش ملی نظریه و نقد ادبی در ایران.
علی محمدی اردکانی، جواد. ادراکی، مرجان (1395). «مطالعۀ صورت‌‌بندی مؤلفه‌‌های آثار نقاشی زنان در ایران در دهه‌‌های 1370و1380»، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، دورۀ 8. شمارۀ 1. صص 1-28.
علی مددی، مهرنوش. مریدی، محمدرضا (1396). «تاریخ غایب زنان نقاش ایران: مطالعۀ جامعه‌شناختی زنان نقاش؛ از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی»، جامعه‌‌شناسی هنر و ادبیات، دورۀ 9، شمارۀ 1، صص 79-107.
کرس‌‌میر، کارولین (1390). فمینیسم و زیبایی‌شناسی (زن در تحلیل‌ها و دیدگاه‌های زیبایی‌شناختی)، مترجم افشنگ مقصودی، چ دوم. تهران: گل‌آذین.
مریدی، محمدرضا. تقی‌‌زادگان، معصومه (1388). «نقاشی زنان؛ نقاشی زنانه مقایسۀ به‌کارگیری شگردهای بصری و سبک‌‌های هنری در نقاشی زنان و مردان»، پژوهش زنان، دورۀ 7، شمارۀ 1، صص 129-149.
مک‌آفی، نوئل (1392). ژولیا کریستوا. ترجمۀ مهرداد پارسا، چ دوم. تهران: مرکز.
Abbott Pamela and Claire Wallace (2005). An Introduction to Sociology Feminist Perspectives. 2nd ed. New York: Routledge.
Bloomfield, Elizabeth A (2015). "Gender Role Stereotyping and Art Interpretation". MA (Master of Arts) thesis, Thesis Supervisor: Clinical Associate Professor Clara M. Baldus University of Iowa.
Brancati, Dawn (2018). "Five Ways Art and War are Related". https://politicalviolenceataglance.org/2018/01/05/five-ways-art-and-war-are-related/
Gilligan, Carol (1993). In a different voice: psychological theory and women's development. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Heywood, Andrew.(2012). Political Ideologies: An Introduction. Palgrave Macmillan.
Irigaray, Luce (1993). Sexes and Genealogies. G.C. Gills (Trans.). New York: Columbia UP.
Irigaray, Luce (1985). Speculum of the Other Woman. G.C. Gills (Trans.). Ithaca: Cornell UP.
Krolokke, Charlotte; Sorensen, Anne Scott (2005). "Three Waves of Feminism: From Suffragettes to Grrls". Gender Communication Theories and Analyses: From Silence to Performance. Sage.
Lakoff, Robin (1973)." Language and Woman`s Place". Language in Society. Vol.2, No, 1. pp 45-80.Cambridge: University Press. Accessed: 15/4/2009.
Lengermann, Patricia & Niebrugge Gillian. (2011). "Feminism ". The Concise Encyclopedia of Sociology. Edited by George Ritzer and J. Michael Ryan. 223-4. Wiley- Blackwell Publication.
Leslie, Heywood; Drake, Jennifer (1997). Third Wave Agenda: Being Feminist, Doing Feminism. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Lutfi, Dina (2019). "Bridging the Gap between Modern and Contemporary Arab Art and Arab People". International Journal of Art and Art History June 2019, Vol. 7, No. 1, pp. 6-11.
Lutsky, vladimer (1960). Modern History of the Arab Countries.  Translated from Lika Nasser. Moscow: Progress Publishers.
Nochlin, Linda (1989). Woman, Art, and Power and Other Essays. United Kingdom: Westview Press.
Reger,Jo (2011). "Feminism, First, Second, and Third Waves". The Concise Encyclopedia of Sociology. Edited by George Ritzer and J. Michael Ryan. 224-5. Wiley- Blackwell Publication.
Toukan, H (2010). "ON Being the Other in Post-Civil War Lebanon: Aid and the Politics of Art in Processes of Contemporary Cultural Production". The Arab Studies Journal, 18(1), 118-161. Retrieved December 23, 2020, from http://www.jstor.org/stable/27934080
https://hayvkahraman.com/project/works-on-paper/
https://www.barjeelartfoundation.org/collection/mona-hatoum-infinity/
https://www.barjeelartfoundation.org/collection/
https://www. syriauntold.com/2013/09/19/wissam-al-jazairy/
https://www. azzawiart.com
https://www. en.syriaartasso.com/artists/amr-fahed
https://www. iraqi-art.com/gallery/
https://www. iraqiart.com/gallery/gallery2.html
https://www. syriauntold.com/2013/09/19/wissam-al-jazairy
https://www. tammamazzam.com/
https://www. louaykayali.com/home.htm
https://www. al-bab.com/artwork/naim-ismail
https://www. thurayaalbaqsami.com
https://www. ifaaleiby.com
https://www. tamam-alakhal.com
https://www. encyclopedia.mathaf.org.qa/en/bios/Pages/Inji-Efflatoun.aspx
https://www. souadjundi.com/contact.php
https://www. barjeelartfoundation.org
https://www. artnet.com/artists/neziha-selim
https://www. barjeelartfoundation.org/artist/egypt/huda-lutfi