جهانی‌شدن فرهنگی و نگرش مردان به نقش زنان (مطالعة موردی مردان شهر شیراز)

بیژن خواجه نوری؛ لیلا پرنیان؛ صغری همت

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 433-447

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.36488

چکیده
  این مقاله، که بر مبنای پژوهشی با همین عنوان انجام شده، به فرایند جهانی‌شدن فرهنگی و نگرش مردان به نقش زنان در جامعه پرداخته است. در این پژوهش، ترکیبی از نظریه‌های گیدنز و رابرتسون به‌منزلۀ چارچوب نظری استفاده شده است. پرسش اصلی این است که آیا جهانی‌شدن فرهنگی بر نگرش مردان به نقش زنان در شهر شیراز تأثیر گذاشته است؟ در صورت ...  بیشتر