بررسی تفاوت های جنسیتی در مهارت های زبانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی

فریده حمیدی؛ مجید ابراهیم دماوندی؛ یاسین رستمی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 227-238

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.35098

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تفاوت‌های جنسی در رشد زبان و مهارت‌های آن در میان دانش‌آموزان پایة اول ابتدایی شهرستان مریوان است.بدین منظور، 260 نفر (140 نفر پسر و 120 نفر دختر) از دانش‌آموزان پایة اول ابتدایی، که در سال تحصیلی 1389ـ1390 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ...  بیشتر