جنگ به روایت زنان: بررسی روایت جنگ الجزایر در آثار آسیه جبار

فریده علوی؛ زینب رضوان طلب

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 415-431

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.36487

چکیده
  در این مقاله، پس از اشاره به پیشینۀ ادبیات زنان در الجزایر، با استفاده از رویکرد توصیفی‌ـ تحلیلی به معرفی و بررسی چند نمونه روایت زنانه از جنگ استقلال الجزایر در خلال آثار نویسندۀ شهیر الجزایری، آسیه جبار، می‌پردازیم. این تحقیق نشان می‌دهد که زبان و نهاد ادبیات در الجزایر تا پیش از سدۀ اخیر تحت سیطرۀ مردان بوده و عمدۀ آثار ادبی ...  بیشتر