دگردیسی عکاسی ‌مد در جامعۀ ایرانی

جواد سلیمی؛ زهرا رشید

دوره 5، شماره 4 ، بهمن 1392، ، صفحه 507-528

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.50242

چکیده
  روند جهانی عکاسی ‌مد برای تبلیغ مد اسلامی، جریان نوظهور عکاسی‌مد مادستی[1] را برگزیده است؛ جریانی که زادگاهش در خارج از مرزهای کشورهای مسلمان بوده، اما برای آشتی میان مد و عکاسی با عقاید مذهبی در سرزمین‌های اسلامی اهمیت وافری یافته است. در این پژوهش، به بررسی آثار خلق‌شده در حوزۀ عکاسی‌مد پوشاک اسلامی در نشریات (چاپی و آنلاین) ایرانی ...  بیشتر