تحلیل دیدگاه "نجات زمین توسط زنان" در رمان هرس با رویکرد بوم‌فمینیستی

نرگس اسکویی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 567-586

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.320815.1560

چکیده
  بوم‌فمنیسم که از تلفیق اندیشه‌های فمنیستی و اکولوژیکی (زیست‌محیطی) حاصل شده است، هژمونی فرهنگ مردسالارانه را عاملی در فرودستی اقشار ضعیف‌ نگه داشته شده، از جمله زنان از یک سو و جنگ و تخریب خودخواهانۀ زیست‌بوم از سوی دیگر می‌داند و معتقد است آگاهی، خودباوری و توانمندسازی زنان و بازگشت آنان به اصالت طبیعی و عاملیت جنسیتی، سببی برای ...  بیشتر