روانشناسی
کاربست مفهوم «فانتزی عشق» لاکان در تبیین طلاق به‌ منزلۀ مسئله‌ای اجتماعی

مرضیه شهریاری؛ مریم مختاری

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 73-91

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.62766

چکیده
  در قرن اخیر، با رشد و توسعۀ جوامع، افزایش سرسام‌آور انواع آسیب‌های اجتماعی در جوامع مختلف رخ داده است. از مواردی که به‌منزلۀ آسیب تلقی می‌شود، طلاق در جامعۀ ایران است. امروزه، سوژه‌های انسانی، فانتزی‌هایی را برای خود می‌سازند تا موقعیت خیالی خود را در ساختار اجتماعی نشان دهند. هدف مقالۀ حاضر آن است که با استفاده از مفهوم عشق و ...  بیشتر

بررسی تأثیر تعارض کارـ خانواده و خانواده‌ـ کار بر بیگانگی از کار

سیدعبدالحسین نبوی؛ معصومه باقری؛ مرضیه شهریاری

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 397-414

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.36486

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تعارض کارـ خانواده و تعارض خانواده‌ـ کار بر بیگانگی از کار است. در این زمینه، از نظریۀ نمایشی گافمن، دوکسبری و هیگینز، کرچمایر و کوهن، مرتون، اینگلهارت، و فانس استفاده شده است. جامعۀ آماری شامل زنان متأهل شهر اهواز است. داده‌های پژوهش با روش پیمایشی، از نمونه‌ای با حجم 386 نفر، از میان کارمندان زن ...  بیشتر