رابطۀ زبان و جنسیت در رمان معاصر فارسی: بررسی شش رمان

بهروز محمودی بختیاری؛ مریم دهقانی

دوره 5، شماره 4 ، بهمن 1392، ، صفحه 543-556

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.50244

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تفاوت‏های نوشتاری زنان و مردان در رمان‏های معاصر ایران می‏پردازد. هدف از این تحقیق، بررسی این مسئله است که آیا عامل جنسیت به بروز تفاوت‏های نوشتاری در حوزة واژگان و نحو منجر می‏شود یا خیر؟ در این پژوهش، سه رمان چراغ‏ها را من خاموش می‏کنم، کولی کنار آتش، و بازی آخر بانو از نویسندگان زن و سه رمان کافه‌پیانو، ...  بیشتر