جامعه شناسی
شخصیت‏ های اسطوره ‏ای و نمادین زن، در شعر عزالدین مناصره

ابوالحسن امین مقدسی؛ کلثوم تنها

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 135-148

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.51671

چکیده
  عزالدین مناصره از شعرای برجستۀ معاصر فلسطینی است که در حوزۀ شعر مقاومت و فلسطین با طرح مضامینی نو در حوزۀ نقد با ارائۀ آرای خود جایگاه خاصی در ادب معاصر یافته است. حضور شخصیت‏های سنتی، به‌ویژه شخصیت‏های مؤنث اسطوری و فولکلوریک، در شعر وی از بسامد بالایی برخوردار است و شاعر تحت‌تأثیر عوامل فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی، با هنرنمایی ...  بیشتر