شخصیت‏ های اسطوره ‏ای و نمادین زن، در شعر عزالدین مناصره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران

2 دانشجوی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

چکیده

عزالدین مناصره از شعرای برجستۀ معاصر فلسطینی است که در حوزۀ شعر مقاومت و فلسطین با طرح مضامینی نو در حوزۀ نقد با ارائۀ آرای خود جایگاه خاصی در ادب معاصر یافته است. حضور شخصیت‏های سنتی، به‌ویژه شخصیت‏های مؤنث اسطوری و فولکلوریک، در شعر وی از بسامد بالایی برخوردار است و شاعر تحت‌تأثیر عوامل فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی، با هنرنمایی خاص، در القای مفاهیم مورد نظر از آن الهام گرفته است. اسطوره‏ها و نمادهای به‌ کار گرفته شده در شعر مناصره، بیشتر ملی، عربی، و بومی‌اند و صبغۀ مذهبی کم‌رنگی در آن‌ها دیده می‏شود. او بیشتر از اسطوره‌هایی بهره می‌گیرد که بیانگر پایداری و هویت و میراث ملی‌اند؛ همانند: زرقاء یمامه، مریم، و جفرا. این مقاله، که به روش توصیفی‌ـ تحلیلی است، به بیان مفهوم اسطوره و بررسی و تحلیل شخصیت‌های اسطوره‌ای زنانه، که منشأ بومی و ملی و نیز اسطوره‌هایی که منشأ دینی و یونانی دارند، می‌پردازد. بنابراین، هدف از نگارش این مقاله بررسی و تحلیل شخصیت‌های اسطوره‏ای و نمادین زن و تنوع آن در شعر مناصره است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of mythical female characters in Ezzel-din Manasereh’s poem

نویسندگان [English]

  • Abolhassan Amin Moghadasi 1
  • Kolsoom Tanha 2
چکیده [English]

Ezzel-din Manasereh is one of the contemporary and prominent poets of Palestine whose newly comments in the realm of Palestine and resistance poem have endued him with a special place in contemporary literature due to his modern delineation in critique. Traditional characters and in particular mythical and folk female characters in Ezzel-din’s poem have great vibrancy which inspire the poet under the influences of cultural, political and social factors to insinuate aforementioned concepts in an artistic way. He invites everyone to resistance in front of the occupants and protection of Arabic and national identity using mythical female character. And thus he challenges the political and social events of his time. Applied myths in Manasereh’s poem are mostly national, Arabic and native and rarely religious. He takes advantage of myths which represent resistance and national identity and heritage such as: Zarghae, Yammameh, Maryam and Jafra. Besides national and Arabic myths he also has made use of Greece and Mesopotamian myths. As it is obvious in his poems he seldom uses Western myths and mostly depends on national origins and sources.
Mythical female characters and their variations in Manasereh’s poems have been studied here. These myths are native and locally and sometimes Grecian originated and are derived from his national and transnational beliefs.
Key words: mythical‌، female characters ،poetry for Palestine ،Ezzel-din Manasereh

کلیدواژه‌ها [English]

  • mythical‌
  • female characters
  • poetry for Palestine
  • Ezzel-din Manasereh