جامعه شناسی
شناسایی و سنجش مؤلفه‏های فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی در محیط کارِ کارکنان زن ادارات آموزش و پرورش

حسین صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی؛ موسی مشازمینی؛ حمزه صمدی میارکلائی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 229-247

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.52938

چکیده
  رفتار شهروندی سازمانی، رفتار ارزشمند و مفیدی است که افراد به‌صورت داوطلبانه از خود بروز می‏دهند. بنابراین، در دنیای پُر‌چالش کنونی، سازمان‏ها به منظور رقابت در صحنۀ جهانی، در تلاش‌اند کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از نقش تعیین‌شده در شغلشان عمل کنند. در‌واقع، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و سنجش مؤلفه‏های رفتار شهروندی ...  بیشتر