جامعه شناسی
بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفادۀ دانشجویان دختر از لوازم آرایش

محمد اکبری؛ داریوش بوستانی؛ الهام زیدآبادی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 437-453

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.58352

چکیده
  این مقاله در‌صدد بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفادة دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان از لوازم آرایشی است. روش پژوهش پیمایشی است و داده‌های آن از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شده‌اند. جامعة آماری شامل کلیة دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان (5413 نفر) و نمونۀ آماری نیز شامل 378 نفر است. چارچوب نظری مستخرج از نظریه‌های پیربوردیو، ...  بیشتر