بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفادۀ دانشجویان دختر از لوازم آرایش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه علوم تحقیقات، واحد کرمان

چکیده

این مقاله در‌صدد بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفادة دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان از لوازم آرایشی است. روش پژوهش پیمایشی است و داده‌های آن از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شده‌اند. جامعة آماری شامل کلیة دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان (5413 نفر) و نمونۀ آماری نیز شامل 378 نفر است. چارچوب نظری مستخرج از نظریه‌های پیربوردیو، آنتونی گیدنز و برایان ترنر است. یافته‌ها نشان دادند که متغیر‌هایی از قبیل تنوع‌طلبی، مصرف‌گرایی، سرمایة فرهنگی، مصرف رسانه‌ای، هویت بازاندیشانه و طبقة اجتماعی، گرایش به آرایش، سن، مقطع و ترم تحصیلی رابطۀ معناداری با میزان استفاده از لوازم آرایشی دارند. در‌مجموع، متغیرهای مستقل توانسته‌اند 37 درصد از متغیر وابسته را تبیین کنند. متغیر تنوع‌طلبی، بهترین پیش‌بینی‌کنندة میزان استفادة دانشجویان دختر از لوازم آرایشی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effective factors on the rate of cosmetics use among female students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akbari 1
  • Dariush Boostani 1
  • Elham Zeadabadi 2
1 Department of Social Sciences. Faculty of Literature and Humanity, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 MA of Sociology, Science and Research University, Kerman Branch, Iran
چکیده [English]

This article aims to investigate the effective factors on the rate of ‘cosmetics use’ among female students of Kerman Azad University. The research method was Survey, and data was collected by questionnaire. Statistical population comprises all of the female students of Kerman Azad University (N= 5413) and sample size is 378 students. Theoretical framework is extracted from theories of Bourdieu, Giddens and Turner. Findings indicated that variables such as seeking diversity, consumerism, cultural capital, media consumption, reflexive identity, social class, tendency to cosmetics, age, and level of education had significant relationship with the rate of cosmetics use. Generally, independent variables explained 37 percent of dependent variable. Variable of ‘seeking diversity’ was the best determinant of cosmetics use among the female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body
  • consumerism
  • Cosmetics
  • seeking diversity
[1] آزاد ارمکی، تقی؛ چاوشیان، حسن (1381). «بدن به‌مثابۀ رسانۀ هویت»، مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، دورۀ 4، ش4.
[2] بشرپور، سجاد؛ عباسی، آزاده؛ قربانی، فاطمه و دیگران (1393). «سنجش رابطۀ نارضایتی از تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی با میزان استفاده از لوازم آرایشی»، مجلۀ زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دورۀ 12، ش 2، تابستان، صص251ـ264.
[3] تنهایی، حسین ابوالحسن؛ ارزبین، فرید (1389). «بررسی جامعه‌شناختی الگوی مصرف لوازم آرایشی»، فصل‌نامۀ تخصصی جامعه‌شناسی، ش 5، دورۀ 2، بهار.
[4] برگر، پیتر؛ برگر، بریجیت؛ کلنر، هانسفرید (1381). ذهن بی‌خانمان:نوسازی و آگاهی، ترجمۀ محمد ساوجی، تهران: نی.
[5] بلالی، اسماعیل؛ افشارکهن، جواد (1389). «زیبایی و پول: آرایش و زیبایی»، مطالعات راهبردی زنان، س12، ش 47، بهار، ص 99ـ140.
[6] توسلی، غلامعباس (1391). «بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران»،مجلۀ مطالعات اجتماعی‌‌ـ روا‌نشناختی زنان، س10، ش 1.
[7] جنکینز، ریچارد (1385). هویت اجتماعی، ترجمۀ تورج یاراحمدی، تهران: شیرازه.
[8] حمیدی، نفیسه؛ مهدی فرجی (1386). «سبک زندگی و پوشش زنان در تهران»، فصل‌نامۀ تحقیقات فرهنگی، ش 1، ص 65ـ92.
[9] رفعت‌جاه، مریم (1386). «هویت انسانی زن در چالش آرایش و مد»، کتاب زنان، س10، ش 38، زمستان.
[10] کیانی، مژده؛ فریبا موگویی (1392). «عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر میزان استفاده از لوازم آرایش توسط دختران زیر 20 سال یزدانشهر نجف‌آباد»، مجلة پوست و زیبایی، بهار، دورة 4(1)، ص 1ـ9.
[11] گیدنز، آنتونی (1382). تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران: نی.
[12] مرادی، گلمراد (1391). «استفادۀ دانشجویان دختر از لوازم آرایشی و عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر آن»، مجلۀ زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دورۀ 10، ش 2، تابستان.
[13] مقصودی، سوده؛ آراسته، مژده؛ تندولی، سمیرا (1392). «بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان و دختران دانشجو به آرایش چهره (مورد مطالعه: دانشگاه‌های شهر کرمان)»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دورۀ 2، ش 2، تابستان، ص295ـ314.
[14] موحد، مجید؛ غفاری‌نسب، اسفندیار؛ حسینی، مریم (1389). «آرایش و زندگی اجتماعی دختران و جوان»، مجلۀ زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دورۀ 8، ش 1، بهار.
[15] موحد، مجید؛ محمدی، نورالله؛ حسینی، مریم (1390). «مطالعة رابطۀ بین رسانه‌ها، تصویر بدن و عزت نفس با عمل و تمایل به آرایش»، مجلة مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، سال 9، ش 2، پاییز 1390، ص 133ـ160.
[16] میلر، دلبرت (1380). راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی، ترجمۀ هوشنگ نایبی، تهران: نی.
[17] Black, P., & Sharma, U. (2001) “Men are real, women are ‘made up’: Beauty therapy and the construction of femininity”, The Sociological Review, 49(1), pp 100-116.
[18] Lin, N. (1976). Foundations of social research. New York: McGraw-Hill.
[19] Turner, B. S., (1996) The body and sociology (Exploratios in social theory) London: Sage.
[20] Tzafettas, M. (2009) The relationship between friendship factors, body-image concern and restrained eating. A study on Greek female adolescents and young adults. London Metropolitan University, AUMJ - Aristotle University Medical Journal , Vol: 36 (Issue: 2), pp 53-64.