دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 421-554 
8. ازدواج موقت در دین زردشتی و اسلام

صفحه 521-535

حسین بادامچی؛ کلثوم غضنفری؛ پروین داوری