نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

موضوع سرمایة اجتماعی مفهومی پیچیده، چند‌وجهی و بین‌رشته‏ای و همچنین از عناصر مهم پویای نظام اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تولیدی هر جامعه است که طی دهه‌های اخیر در کنار سرمایه‌های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. به‌علاوه، یکی از معیارهای مهم جهت سنجش درجۀ توسعه‌یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت در آن کشور دارند. نقش زنان نه‌تنها به وسیلة نظام اقتصادی، بلکه از سوی عوامل فرهنگی و اجتماعی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین، هدف این تحقیق بررسی وضعیت سرمایة اجتماعی در میان زنان شاغل است. روش این تحقیق پیمایشی است و به منظور سنجش پایایی و روایی ابزار مطالعه به‌ترتیب از ضریب آلفای کرونباخ و دو نوع اعتبار صوری و سازه استفاده شده است. یافته‏های تحقیق، که با استفاده از نمونه‏گیری تصادفی از زنان شاغل در محیط‏های کار و تولید شهرک‌های صنعتی شهر تهران از طریق پرسش‌نامه جمع‏آوری شده، بیانگر میزان سرمایة اجتماعی متوسط بین افراد بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Women’s social capital situation in work and production community

نویسندگان [English]

  • Malihe Shiani 1
  • Hanan Zare 2

1 Associate Professor, Social Sciences Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran

2 M.A of Social Planning Welfare, Social Sciences Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Social capital has become an important subject in recent decade and is seriously considered in the physical and human capital, moreover, this complex, multi-faceted concept is one of the most important dynamic elements of social, cultural, economic concept in any society, organization and institution. In addition, one of the most important criteria to measure the degree of development of a country is the significance of women role as half of the population. Thus, the main purpose of this research is to study social capital among employed women. The method of research was survey by using questionnaire technique. In order to measure reliability and validity, we used Cronbach's coefficient alpha and two types of validity including face and construct validity. Employed women were selected by random sample in industrial estate in Tehran. Findings have shown that the amount of social capital among these women was average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • Tehran
  • Women
  • work and production community
[1] آقا‌نصیری، مریم (1390). «نقش سرمایة اجتماعی در بهره‏وری نیروی کار»، ماه‌نامۀ کار و جامعه، ش 137.
[2] حسن‌پور و نیاکان (1386. «سرمایة اجتماعی و جنسیت در محیط کار»، ماه‌نامۀ تدبیر، س 18، ش 183، پایگاه مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com.
[3] رحمانی، محمود و اسماعیل کاووسی (1387). اندازه‏گیری و مقایسه سرمایة اجتماعی در بخش‏های دولتی و خصوصی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
[4] سعادت، رحمان (1385). «تخمین سطح و توزیع سرمایة اجتماعی استان‌ها»، فصل‌نامۀ رفاه اجتماعی، ش 23.
[5] علوی، سید بابک (1380). «سرمایة اجتماعی»، ماه‌نامۀ تدبیر، س 12، ش 116.
[6] فوکویاما،‏ فرانسیس (1384). سرمایۀ ‏اجتماعی ‏و جامعۀ مدنی، در سرمایة اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، گردآوری کیان تاج‌بخش، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: شیرازه
[7] محرم‏زاده، مهرداد؛ کاشف، میر‌محمد؛ بهنوش، شیما (1389). «بررسی رابطۀ سرمایة اجتماعی و کار‌آفرینی سازمانی در ادارۀ کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی»، نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی، ش134، ص‌119ـ126.
[8] Baker, W. E. (2000). Achieving success through social capital: Tapping the hidden resources in your personal and business networks. New York: Jossey-Bass.
[9] Burt, R. S. (1992). Structural holes: The social structure of competition. Cambridge,MA: Harvard University Press.
[10] Cohen, D., & Prusak, L. (2001). In good company: How social capital makes organizations work. Harvard Business Review, 80(1), pp107–114.
[11] Fukuyama, F. (1995). Trust: the social virtues and the creation of prosperity, New York: Free Press.
[12] Granovetter, M.: 1992, ‘Economic Institutions as Social Constructions: A Framework for Analysis’, Acta Sociologica 35(Autumn), pp 3–11.
[13] Leana, C. R., & Van Buren, H. J. (1999). Organizational social capital and employment practices. Academy of Management Review, 24(3), pp 538–555.
[14] Leana, C. R., & Van Buren, H. J. (1999). Organizational social capital and employment practices. Academy of Management Review, 24(3), pp 538–555.
[15] Lin,N.,(1999),”Building a Network Theory of Social Capital”,pp 131-45,in Social Structure and Network Analysis,P.V,M-a rseden and N Lin(eds),Beverly Hill,Ca: SAGE.
[16] Line&hean , M, (2000), " Networking for female managers career development" empirical evidence. Journal of Management development, Vol. 20, No 10,pp 823-829.
[17] Mel Evans and Stephen Syrett, 2007, Generating Social capital? European Urban and Regional Studies.
[18] Monica L. Forret, Thomas W. Dougheryy2001, Correlates of Networking Behavior for Managerial and Professional Employees, Group & Organization Management, Vol. 26 No. 3
[19] Sabatini, Fabio, 2005, Does Social Capital Improve Labor Productivity in Small and Medium Enterprises, forthcoming International Journal of Management and Decision Making, December. pp 1-29.
[20] Storberg, Jula (2002), the Evolution of Capital Theory: A Critque of a Theory of Social Capital and Implications For HRD, Human Resource Development Review; 1; 468.
[21] Storberg, Jula (2002), the Evolution of Capital Theory: A Critque of a Theory of Social Capital and Implications For HRD, Human Resource Development Review; 1; 468.
[22] Woolcock,Micheal( 1998) Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework , Brown University, Providence, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, Theory and Society 27: 151.