مقاله پژوهشی هنر
بررسی مفهوم هویت زنانه در ویدئوآرت با رویکرد روانکاوی لاکان (مطالعه‌ای بر آثار پیپیلوتی ریست)

فروغ خبیری؛ علی شیخ مهدی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 157-170

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.57573

چکیده
  یکی از نمودهای هویت زنان در جامعه، هویت جنسی آنان است که همواره در مطالعات زنان بازنگری شده است. پژوهش حاضر در نظر دارد هویت زنانه را با رویکرد روانکاوی لاکان، در ویدئو‏آرت بررسی کند. ویدئو‏آرت رسانة هنری‏ای است که در کشاکش‏ نظریه‌های زیبایی‏شناسانه‏ای که پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده بود، با ابداع دوربین ویدئویی قابل حمل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هنر
زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر فعالیت‌های زنان نقاش دوران پهلوی (1304ـ1357‌ش)

آزاده علی پور هریس؛ ابوالقاسم دادور

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 171-186

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.57574

چکیده
  عوامل مختلفی در دوران پهلوی بر حضور زنان تأثیرگذار بود. در ساختارهای جدید پس از مشروطه و همراه با مدرنیسم پهلوی، و نیز دیگر گفتمان‌ها، دربار به دولت و رجال به مردم تبدیل شدند. در این دوران، زنان در رویکرد جنسیتی از یک طبقة در خود به یک طبقة برای خود تبدیل شدند. پیامد زمینه‌های اجتماعی سبب شد تا در دوران پهلوی دوم شاهد حضور فعال‌تر زنان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هنر
تأثیر حرمسرا بر شیوة پیکرنگاری فتحعلی‌شاهی

علیرضا طاهری؛ بتول معاذالهی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 187-205

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.57575

چکیده
  وجوهی از تاریخ همیشه از آن رو ناگفته باقی می‌مانند که در کنار بدیهیات واقع می‌شوند. در چنین موقعیت‌‌هایی، اذهان تنها متوجه آنچه آشکار است می‌شود و در‌نتیجه برخی حقایق نادیده گرفته خواهند شد. در بیشتر منابعی که به بررسی پیکرنگاری فتحعلی‌شاه پرداخته‌اند، میل شدید او به استفاده از جواهر یا توجه افراطی به ظاهرش را ناشی از سیاست‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هنر
قدرت و پادقدرت جنسیتی در سینمای ایران، مقایسة تطبیقی آثار تهمینه میلانی و رخشان بنی‌اعتماد

هادی خانیکی؛ مژگان فراهانی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 207-222

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.57576

چکیده
  در نظریه‏های مربوط به اعمال قدرت، عده‏ای از اندیشمندان معتقدند قدرت عموماً از طریق مکانیسم‏های «متنی» بر جامعه اعمال می‏شود. این پژوهش سعی در شناخت مکانیسم‏های متنی اعمال قدرت جنسیتی دارد. پرسش پژوهش حاضر این است که سینما با چه مکانیسم‏هایی در راستای انقیاد زنان حرکت می‏کند و به تحکیم گفتمان مردسالاری می‏پردازد؟ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
چگونگی تأثیر جنسیت بر ادبیات

روح انگیز کراچی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 223-241

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.57577

چکیده
  بحث دربارة ادبیات زنانه و مردانه، مخالفان و موافقانی دارد. مخالفان به فراجنسیتی‌بودن ادبیات تأکید می‌کنند و نظریه‌پردازان فمنیست و موافقان با پژوهش از زاویه‌های مختلف به این نتیجه رسیده‌اند که ادبیات زنانه و مردانه تفاوت دارد. به منظور یافتن پاسخ این پرسش که آیا جنسیت بر ادبیات تأثیرگذار است، کوشش شد موضوع بحث‌شده با رویکردهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی
فراتحلیل چهار دهه پژوهش در موضوع اشتغال زنان

سهیلا صادقی فسایی؛ عاطفه خادمی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 243-256

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.57578

چکیده
  اشتغال زنان یکی از حوزه‌های مهم مورد توجه در وضعیت اجتماعی آنان بوده است. اهتمام سطوح سیاست‌گذاری، اجرایی، قانون‌گذاری و نخبگانی به کم‌و‌کیف اشتغال زنان نشان‌دهندة این اهمیت است. در این مقاله، با فراتحلیل پژوهش‌های به‌عمل‌آمده شامل 8 پایان‌نامه، 87 کتاب، 132 مقالة علمی و پژوهشی و 13 گزارش پژوهشی از پایگاه‌های اطلاعاتی کتابخانة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی
مطالعۀ سلامت روانی مردان با تأکید بر سنت چندهمسری در شهرستان سرباز

نعیما محمدی؛ خان‌محمد آسکانی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 257-268

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.57579

چکیده
  شیوه‏های‏ مختلف ازدواج و زناشویی در هریک از مناطق ایران متأثر از باورهای قومی و مذهبی شکل گرفته است. در شهرستان سرباز، چندزنی به‏‌منزلة سنتی فرهنگی در شرایطی ساختار غالب خانواده را تشکیل می‏دهد که نشانه‏هایی از تجددگرایی نیز در این منطقه هم‌زمان در حال شکل‏گیری است. با توجه به این ناسازگاری، در پژوهش حاضر به بررسی پیامدهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ادبیات
نقد اجتماعی و فرهنگی دیدگاه‏های آل احمد و منفلوطی در ارتباط با مسائل زنان

معصومه نعمتی قزوینی؛ نرگس انصاری

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 269-293

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.57580

چکیده
  امروزه، مسائل و معضلات مربوط به زنان، به دلیل جایگاه ویژه و محوری ایشان در خانواده و پرورش نسل‌های آینده، به یکی از دغدغه‌های اصلی اندیشمندان و روشن‌فکران مبدل شده است. جلال آل احمد (1302ـ1348) و مصطفی لطفی منفلوطی (1876ـ1924)، دو تن از مصلحان اجتماعی و نویسندگان معاصر در عرصة ادبیات فارسی و عربی، نیز هریک به‌مثابة شرایط جامعة خویش و دیدگاه ...  بیشتر