دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 295-419 
9. نفقه و نیازهای درمانی زوجه

صفحه 405-419

محمد حسن صادقی مقدم؛ امین امیرحسینی