دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-156 
2. تحلیل نشانه‏ شناختی هویت جنسیتی در تلویزیون

صفحه 1-16

ثریا احمدی؛ سید وحید عقیلی؛ سید محمد مهدیزاده


4. نقدِ اسطوره ای و روان شناختیِ جایگاه زن در بانوگشسب نامه

صفحه 37-60

رضا ستاری؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ مرضیه حقیقی