مقاله پژوهشی ارتباطات
تحلیل نشانه‏ شناختی هویت جنسیتی در تلویزیون

ثریا احمدی؛ سید وحید عقیلی؛ سید محمد مهدیزاده

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.56774

چکیده
  بازنمایی‏ زنان در رسانه‏ها بیان‏کنندة تصورات عمومی دربارة هویت و تفاوت‏های جنسیتی بوده و مدام در کار خلق یا تأیید یا تغییر این تصورات است. رسانه‏ها تلاش می‏کنند آنچه را می‏خواهند بازنمایی کنند، نه آنچه واقعیت دارد. مفهوم هویت جنسیتی، که در دنیای امروز به واسطة مدرنیته دگرگون شده، از موضوعاتی است که در دنیای واقع و در قاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی
واکاوی سوژۀ زن در فضای گفتمانیِ سینمای ایران (تحلیل گفتمان موردی فیلم‏های لیلا، دو زن و جدایی نادر از سیمین)

احمد بخارائی؛ فردین علیخواه؛ امین نباتی شاغل

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 17-36

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.56775

چکیده
  یکی از موضوعاتی که در کانون توجه رسانه‏ها قرار دارد، موضوع جنسیت و زنان است. هدف این مقاله واکاوی سوژة زن در فضای گفتمانی سینمای ایران است. در پژوهش ما، عرصة سینما و نشانه‏های تصویری انتخاب شده‏ است تا با تأملی گفتمانی بر رابطة سینما و واقعیت، از خلال فیلم‏های سینمایی، نحوة مواجهة زنان با جهانی را که در آن زیست می‏کنند بشناسیم. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ادبیات
نقدِ اسطوره ای و روان شناختیِ جایگاه زن در بانوگشسب نامه

رضا ستاری؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ مرضیه حقیقی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 37-60

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.56776

چکیده
  بانوگشسب‏نامه یکی از منظومه‏های حماسی ملی است که به تقلید از شاهنامة فردوسی در شرح زندگی و دلاوری‏های بانوگشسب، دختر رستم، به نظم درآمده است. این منظومه، تنها اثر حماسی در ادب فارسی است که محور داستان آن یک قهرمان زن است. بیشتر پژوهشگرانی که این منظومه را بررسی کرده‏اند، بر چگونگی حضور بانوگشسب در متون حماسی و شرح پهلوانی‏هایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی
سبک زندگی سلامت محور و رضایتمندی زناشویی در بین زنان متأهل شهر یزد

مسعود حاجی زاده میمندی؛ مریم دهقان چناری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 61-76

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.56777

چکیده
  خانواده بین نهادهای اجتماعی اهمیت خاصی دارد. یکی از جوانب مهم یک نظام زناشویی، رضایتی است که همسران در ازدواج تجربه می‏کنند و عوامل گوناگونی همچون سبک زندگی بر نحوة ارتباط زوجین با یکدیگر تأثیر می‏گذارند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ سبک زندگی با رضایت از زندگی زناشویی بین زنان متأهل شهر یزد و ارائۀ راهکارهایی برای ارتقای رضایت‌مندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ادبیات
بررسی تحلیلی‌ـ نقدی درون‌مایه‌های شعر زنانه در عصر مشروطه

عزت ملا ابراهیمی؛ محمودرضا توکلی محمدی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 77-97

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.56778

چکیده
  در عصر مشروطه، شعر فارسی، درکنار حفظ درون‌مایه‌های قدیمی خود، با مضامینی جدید آشنا شد که در دوره‌های قبل آن‌ها را تجربه نکرده بود. به همین دلیل، این دوره را عصر تغییر و تحول‌های بنیادین در درون‌مایه‌ها و مضامین قدیمی شعر فارسی می‌نامند. آشنایی با ادبیات غرب، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، انقلاب فرانسه، جریان موسوم به روشن‌فکری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی باستان شناسی
جایگاه زن در عصر آهن با تکیه بر مطالعات قوم باستان‌شناسی در میان کوچ‌نشنیان غرب زاگرس مرکزی

علی نوراللهی؛ حسن طلایی؛ بهمن فیروزمندی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 99-122

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.56779

چکیده
  تا‌کنون گورستان‌های متعددی متعلق به عصر آهن در غرب زاگرس مرکزی کاوش شده و در آن‌ها اشیای تدفینی خاص زنان به‌دست آمده است. اما کاوشگران جز توصیف داده‌ها و شکل تدفین به موضوع جایگاه زنان در این دوره نپرداخته‌اند. این موضوع از این امر ناشی بوده که در میان اشیای تدفینی هیچ کتیبه یا نوشته‌ای در ارتباط با این گورها به‌دست نیامده و همچنین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی
زمینه های برون همسری در ایران باستان براساس شاهنامه فردوسی

حسین افراسیابی؛ نسرین بهمنی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 123-136

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.56780

چکیده
  ازدواج و همسرگزینی یکی از ‏رویداد‏های مهم زندگی اجتماعی است که در ادوار و جوامع مختلف به اشکال گوناگون مشاهده شده است. در همین زمینه، پژوهش پیش‏رو سعی کرده است با نگاهی به شاهنامة فردوسی، منشأ و انگیزه‏های برون‌همسری در ایران باستان را بررسی کند. برای دستیابی به این امر، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، همة ازدواج‏های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فرهنگی
ویژگی‌های خانوادۀ مستحکم ایرانی: مرور پژوهش ‏های انجام‌شده طی سال‌های 1374ـ1389

فاطمه حاجیان مقدم؛ غلامرضا غفاری؛ رضا صالحی امیری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.56781

چکیده
  هدف از این مطالعه تحلیل نتایج و یافته‌های پژوهش‏های انجام‌شده در حوزة خانواده به منظور شناسایی ویژگی‏ها و عوامل استحکام‏بخش خانوادۀ ایرانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روشمطالعه، اسنادی از نوع فراتحلیل است. بر این اساس، از میان پژوهش‌های انجام‌شده، با نمونه‌گیری هدفمند 51 اثر علمی که شناسایی عوامل اثرگذار ...  بیشتر