سبک زندگی سلامت محور و رضایتمندی زناشویی در بین زنان متأهل شهر یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناس

چکیده

خانواده بین نهادهای اجتماعی اهمیت خاصی دارد. یکی از جوانب مهم یک نظام زناشویی، رضایتی است که همسران در ازدواج تجربه می‏کنند و عوامل گوناگونی همچون سبک زندگی بر نحوة ارتباط زوجین با یکدیگر تأثیر می‏گذارند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ سبک زندگی با رضایت از زندگی زناشویی بین زنان متأهل شهر یزد و ارائۀ راهکارهایی برای ارتقای رضایت‌مندی زنان از زندگی زناشویی است. روش پژوهش پیمایشی و جامعۀ آماری زنان متأهل شهر یزد است. تعداد نمونه براساس فرمول نمونه‏گیری کوکران 383 نفر مشخص شد و شیوۀ نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای متناسب است. تکنیک استفاده‌شده برای گردآوری‏ داده‌ها، پرسش‌نامه است که پایایی و اعتبار کافی دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‏دهد که میزان رضایت‌مندی زوجین از زندگی‌شان در حد متوسط و سبک زندگی پاسخ‌گویان سلامت‌محور است و بین سبک زندگی با رضایت از زندگی زناشویی رابطۀ معناداری وجود داشته است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد سلامت جسمانی، سلامت اجتماعی و سلامت روان‌شناختی سبک زندگی 2/51‌ درصد از تغییرات رضایت‌مندی زناشویی را تبیین می‏کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship of healthy life style with marital life satisfaction among married women in Yazd

نویسندگان [English]

  • Masoud Hajizadeh Meimandi 1
  • Maryam Dehghan Chenary 2
1 Associate Professor, Sociology Department, University of Yazd, Iran
2 M.A. in Sociology, University of Yazd, Iran
چکیده [English]

Family institution is very important among social institutions. One of the most important aspects of a marriage is the consent of the partners in the marriage experience. Various factors including lifestyle, the way couples communicate with each other affect marital satisfaction. The current research aims to study the relationship between life style with marital life satisfaction among married women in Yazd thereby presenting solutions to improve it. The method of this research was survey and population study consisted of married women in Yazd in 1393 and the sample size according to Cochrun’s formula was 383 women. The sampling method was cluster sampling and data collection technique was questionnaire with suitable validity and reliability. Results showed that the amount of satisfaction was average and women’s life style is healthy and it had a meaningful relationship with marital life satisfaction. Regression analysis showed that the dimensions of physical health, social health and psychological health explained 51.2 percent of dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • healthy life style
  • marital life satisfaction
  • married women
  • Yazd
[1] افشانی، علیرضا؛ ذاکری، راضیه (1391). «مطالعۀ تطبیقی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان و مردان ساکن شهر یزد»، فصل‌نامۀ زن در توسعه و سیاست، دورۀ10، ش3، ص145ـ162.
[2] الماسی، نفیسه و همکاران (1389). «رابطة سبک زندگی و رضایت زناشویی در ورزشکاران و مقایسة آن با افراد عادی»، مدیریت ورزشی، ش 5، ص73ـ87.
[3] آقایی، اصغر؛ ملک‏پور، مختار؛ مصور، شهلا (1383). «رابطۀ سبک زندگی و رضایت زناشویی در هنرمندان و مقایسه آن با افراد عادی»، نشریۀ دانش و پژوهش در روان‌شناسی، ش 21 و 22:، ص169ـ190.
[4] اوحدی، بهنام (1384). تمایلات و رفتارهای جنسی طبیعی و غیر‌طبیعی انسان، تهران: نشر صادق هدایت.
[5] پور‌حسین، رضا (1385). تأثیر وسایل ارتباط‌جمعی بر پیوندهای عاطفی در خانواده‌ها، تهران: طرح نو.
[6] پورغفاری، سوگل؛ پاشا، غلامرضا؛ عطاری، یوسفعلی (1388). «بررسی اثر‌بخشی آموزش مؤلفه‌های سبک زندگی مبنی بر رویکرد روان‌شناسی فردی بر رضایت زناشویی بین پرستاران متأهل زن بیمارستان دکتر گنجویان دزفول»، فصل‌نامه (روان‌شناسی اجتماعی) یافته‌های نو در روان‌شناسی، ش12، دورۀ 4، ص 28ـ48.
[7] توسلی، غلامعباس؛ غیاثی ندوشن، علی (1390). «عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق طی دهۀ اخیر مورد مطالعه استان یزد سال‌های 1380ـ1386»، مجلۀ مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، س3، ش4، ص 35ـ49.
[8] جولایی، سودابه؛ بحرانی، ناصر؛ پاشایی‌پور، شهرزاد؛ دیباییان، شهرزاد (1384). «بررسی رابطۀ رضایت از زندگی زناشویی با موفقیت‌های آموزشی فرزندان»،فصل‌نامۀ خانواده و پژوهش، ش اول، س2، ص 108ـ135.
[9] جراره، جمشید؛ احمدی، رقیه (1387). ارتباط درمانی زوج‌ها و خانواده، انتشارات رشد فرهنگ.
[10] خالقی، فرزانه؛ یزد‌خواستی، فریبا (1392). «رابطة نگرش مذهبی، تعهد اخلاقی و سبک زندگی با وضعیت زناشویی (طلاق/ عدم طلاق) در زنان و مردان شهر اصفهان»، فصل‌نامۀ علمیـ ترویجی اخلاق، ش11، ص107ـ132.
[11] زارع شاه‌آبادی، اکبر؛ ترکان، رحمت‌الله؛ خدادادی، آریز (1393). «نگرش زنان شهر یزد دربارۀ آپارتمان‏نشینی»، فصل‌نامة مطالعات جامعه‌شناختی شهری، س4، ش11، ص61ـ90.
[12] فاضل، امین‌الله؛ حق‌شناس، حسن؛ کشاورز، زهرا (1390). «قدرت پیش‌بینی ویژگی‏های شخصیتی و سبک زندگی بر رضایت‌مندی زوجی زنان پرستار شهر شیراز»، فصل‌نامۀ علمی‌ـ پژوهشی جامعه‌شناسی زنان، س2، ش3، ص 139ـ161.
[13] قربانعلی‌پور، مسعود؛ فراهانی، حجت‌الله؛ برجعلی، احمد؛ مقدس، لیلا (1387). «تعیین اثر‌بخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوۀ گروهی بر افزایش رضایت زناشویی»، مطالعات روان‌شناختی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا، دورۀ 4، ش 3، ص 58ـ72.
[14] نیازی، محسن (1390). «رابطۀ بین سبک زندگی و میزان هویت ملی مطالعۀ موردی: شهروندان شهر کاشان در سال 1389»، فصل‌نامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، س7، ش24، ص 129ـ157.
[15] Bitter. J. R. (1993)." Communication style, personality priorities, and social interest". Journal of Individual Psychology, Vol 49(3-4), Sep-Dec, pp 331-342.
[16] Dreikurs, R. (1993). "Determinants of changing attitude for marital parents toward each other" Journal of Individual Psychology, 45, pp 31-64
[17] Frey, L.M. & Wilhite,K. (2005)" Our five basic needs: Application for understanding the function of behavior"Journal of Intervention in School and Clinic, 40(3), pp 156-160.
[18] Farnia ,Vahid, Bazeghi, Pantea, Shakeri ,Jalal, Ahmadi , Juibari , Tatari,Faezeh, Mahboubi, Mohammad(2014)" Evaluation of parental marital satisfaction and parenting style in adolescents with opium abuse" Life Science Journal;11 (6s).
[19] Hicks, M.W. Mcwey,L.M.,Benson,K.E.& Hernandez‏West,s.(2004). Using what premarital couples already know to inform marriage education integrationof a Gottman model prerespective.
[20] Lazarsfeld, S.(1991)."The courage for imperfection" Journal of Individual Psychology, 47, pp 43-56.
[21] Logan, E, Kern, Culette, W, & Trad, A. (1993)".Couples adjustment, Life style similarity" Journal Individual Psychology, 49,3-4, pp 456-467.
[22] Lowis, et al.(2006)".The role of religion in mediating the transition to residential care"Journal of Aging Studies, 19(3), pp 349-362.
[23] Marga, Korporaal,(2013)". the Problems and Marital Satisfaction Among Older Couples MSc1" Journal of Aging and Health, December; vol. 25, 8: pp. 1279-1298., first published on September 6.
[24] Stein, H. T. (2003). Training Classical Adlerian Psychotherapy, Sanfracisco, Alfred Adler Institute of North Western Washington.
[25] Trovato, GM. (2012).Behavior, nutrition and lifestyle in a comprehensive health and disease paradigm: skills and knowledge for a predictive, preventive and personalized medicine. EPMA J;3: 8.