جامعه شناسی
زمینه های برون همسری در ایران باستان براساس شاهنامه فردوسی

حسین افراسیابی؛ نسرین بهمنی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 123-136

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.56780

چکیده
  ازدواج و همسرگزینی یکی از ‏رویداد‏های مهم زندگی اجتماعی است که در ادوار و جوامع مختلف به اشکال گوناگون مشاهده شده است. در همین زمینه، پژوهش پیش‏رو سعی کرده است با نگاهی به شاهنامة فردوسی، منشأ و انگیزه‏های برون‌همسری در ایران باستان را بررسی کند. برای دستیابی به این امر، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، همة ازدواج‏های ...  بیشتر