باستان شناسی
در جستجوی ردپای زنان مادی در منابع تاریخی و بقایای باستان شناسی

بهمن فیروزمندی؛ ایرج رضائی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 489-503

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.56022

چکیده
  دانسته‏های ما دربارة بخش‏های مختلف جامعة ماد، به دلیل کمبود منابع نوشتاری هم‌زمان و شواهد باستان‌شناسی روشن، بسیار ناقص و پراکنده است و به همین دلیل اظهار‌نظر دقیق دربارة مواردی چون وضعیت زنان این دوره، دشوار و گاهی مخاطره‌آمیز است. نتایج این پژوهش که با تکیه بر همان منابع تاریخی کم‌شمار و مدارک باستان‏شناسی کمرنگ و مرتبط ...  بیشتر