ارتباطات
تحلیل نشانه‏ شناختی هویت جنسیتی در تلویزیون

ثریا احمدی؛ سید وحید عقیلی؛ سید محمد مهدیزاده

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.56774

چکیده
  بازنمایی‏ زنان در رسانه‏ها بیان‏کنندة تصورات عمومی دربارة هویت و تفاوت‏های جنسیتی بوده و مدام در کار خلق یا تأیید یا تغییر این تصورات است. رسانه‏ها تلاش می‏کنند آنچه را می‏خواهند بازنمایی کنند، نه آنچه واقعیت دارد. مفهوم هویت جنسیتی، که در دنیای امروز به واسطة مدرنیته دگرگون شده، از موضوعاتی است که در دنیای واقع و در قاب ...  بیشتر