جامعه شناسی
سبک زندگی سلامت محور و رضایتمندی زناشویی در بین زنان متأهل شهر یزد

مسعود حاجی زاده میمندی؛ مریم دهقان چناری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 61-76

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.56777

چکیده
  خانواده بین نهادهای اجتماعی اهمیت خاصی دارد. یکی از جوانب مهم یک نظام زناشویی، رضایتی است که همسران در ازدواج تجربه می‏کنند و عوامل گوناگونی همچون سبک زندگی بر نحوة ارتباط زوجین با یکدیگر تأثیر می‏گذارند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ سبک زندگی با رضایت از زندگی زناشویی بین زنان متأهل شهر یزد و ارائۀ راهکارهایی برای ارتقای رضایت‌مندی ...  بیشتر