جامعه شناسی
بررسی تفاوت های جنسیتی در نگرش به فرزند

امیر رستگارخالد؛ ساجده مقدمی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 101-116

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.59119

چکیده
  با کاهش نرخ رشد و پیرشدن جمعیت کشورها، جمعیت جوامع به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز تبدیل شده است. این موضوع بسیاری از متفکران را به سمت درک عوامل مؤثر بر کاهش باروری سوق داده است. فهم چگونگی کاهش باروری مستلزم درک تغییرات خانواده و جایگاه زنان بر اثر تغییرات جهانی است، زیرا زنان، به‌عنوان یکی از ارکان مهم خانواده و باروری، تغییرات ...  بیشتر