جامعه شناسی
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان شهرستان سنندج در سال 1394

وریا شیخ ذکریایی؛ امید محمدی؛ صلاح الدین کریمی؛ ایوب نافعی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 573-588

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.61795

چکیده
  موضوع این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان شهرستان سنندج در گروه سنی 20 تا 40 سال در سال 1394 است. مشارکت سیاسی به‌منزلۀ یکی از شاخص‏های عمدۀ توسعه تلقی می‏شود. اگر توسعۀ سیاسی را به معنای «گسترش مشارکت و رقابت گروه‌های اجتماعی در زندگی سیاسی» در نظر بگیریم، بی‌شک یکی از پیش‌نیازهای آن مشارکت سیاسی خواهد بود. اهمیت ...  بیشتر