بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان شهرستان سنندج در سال 1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد سنندج

2 کارشناس ارشد علوم اجتماعی، مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر کردستان

3 دانشجوی دکتری سلامت و رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران

چکیده

موضوع این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان شهرستان سنندج در گروه سنی 20 تا 40 سال در سال 1394 است. مشارکت سیاسی به‌منزلۀ یکی از شاخص‏های عمدۀ توسعه تلقی می‏شود. اگر توسعۀ سیاسی را به معنای «گسترش مشارکت و رقابت گروه‌های اجتماعی در زندگی سیاسی» در نظر بگیریم، بی‌شک یکی از پیش‌نیازهای آن مشارکت سیاسی خواهد بود. اهمیت حضور زنان در عرصه‌های سیاسی برای به ثمر رسیدن توسعۀ همه‌جانبه مورد تأکید سیاست‌گذاران است. ازاین‌رو، بررسی عواملی که می‌تواند بر مشارکت سیاسی زنان مؤثر باشد ضروری می‌نماید تا بتوان بر تکیه بر آن‌ها میزان و سطح مشارکت سیاسی زنان را ارتقا بخشید و به اهداف توسعه‌ای دست یافت. حجم نمونۀ این تحقیق گروه سنی 20 تا 40 سال شهرستان سنندج بالغ بر 384 نفر است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گرد‏آوری داده‌ها پرسش‌نامه است. با استفاده از نرم‌افزار Spss به آزمون فرضیات پرداختیم. نتایج یافته‌ها حاکی از این است که بین اعتماد سیاسی، آگاهی سیاسی، تمایل خانواده، سازمان‌های داوطلبانه و مشارکت سیاسی رابطۀ معناداری وجود دارد. بدین ترتیب، افزایش آگاهی مردم و درگیر‌کردن آن‌ها در سرنوشت خود از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد باعث افزایش مشارکت آن‌ها و در‌نتیجه افزایش اعتماد سیاسی‌‌شان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effective factors on women's political participation in Sanandaj

نویسندگان [English]

  • Voria Sheikh Zakariaee 1
  • Omid Mohammadi 2
  • Salah- Eddin Karimi 3
  • Ayub Nafee 3
1 Director of the Department of Political Science, Payame Noor University, Sanandaj Branch, Iran
2 M.A. in Social Science, Center for Applied Art and Culture, Kurdistan Branch, Iran
3 Ph.D. Student, Health and Social Welfare, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Political participation is taken into account as one of the main development indicators. If we consider political development as equivalent to “extension of participation and competition of social groups in their political lives”, then undoubtedly political participation would be one of its prerequisites. Therefore, policy makers emphasize the importance of woman participation in the political fields for a comprehensive development. Therefore, it is necessary to examine the features which influence political participation of women. The statistic group consisted of 384 people. Research method was evaluative and questionnaire was used in order to collect data; SPSS was conducted to test the results. The findings show that there is a significant relationship among political confidence, political awareness, and voluntary organizations. Accordingly, increasing awareness of people and getting them involved in their own destiny through non-governmental organizations can increase both their participation and political trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political awareness
  • political participation
  • political trust
  • voluntary organizationsn
[1] آبرامسون، پل (1383). مشارکت سیاسی، ترجمۀ نسرین طباطبایی، تهران: وزارت امور خارجه.
[2] بشیریه، حسین (1382). جامعه‏شناسی سیاسی، تهران: نی.
[3] حافظیان، محمدحسین (1381). راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی زنان در ایران و دیگر کشورهای اسلامی، سمینار مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی، مرکز پژوهش‏های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
[4] سیدامامی، کاووس؛ افتخاری، اصغر؛ عبدالله، عبدالمطلب (1386). ارزش‏ها و نگرش‏ها و رفتار سیاسی جوانان، گزارش طرح پژوهشی، سازمان ملی جوانان.
[5] عبداللهی، محمد (1383). «مسائل و موانع و راهبردهای مشارکت مدنی زنان در ایران»، مجلۀ جامعه‌شناسی، ش 18،‌ ص63ـ99.
[6] لهسایی‌زاده، عبدالعلی؛ باور، یوسف (1388). «نگرش دانشجویان نسبت به مشارکت سیاسی زنان»، فصل‌نامۀ علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، ش 19،‌ ص 137ـ150.
[7] لیپست، مارتین؛ دوز، رابرت (1383). جامعه‏شناسی سیاسی، ترجمۀ محمدحسین فرجاد، تهران: توس.
[8] محمدی‏اصل، عباس (1383). «موانع مشارکت مدنی زنان در ایران»، فصل‌نامۀ رفاه اجتماعی، ش 12، 93ـ130.
[9] ناجی‏راد، محمدعلی (1389). موانع مشارکت زنان در فعالیت‏های سیاسی اقتصادی ایران پس از انقلاب، تهران: کویر.
[10] پناهی، محمدحسین (1386). جامعه‏شناسی مشارکت سیاسی زنان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
[11] Dababneh, Abeer Bashier (2012). "Jordanian Women’s Political Participation: Legislative Status and Structural Challenges", European Journal of Social Sciences, Vol.27 No.2: PP 213-221.
[12] Happiness and Social Exclusion of Indigenous Peoples in Taiwan - A Social Sustainability Perspective, (2015), Jiun-Hao Wang, PLOS ONE.
[13] Jemna, Vasile & Curelaru, Mihai (2009). "Values and Students’ Political Participation", Journal for The Study of Religions and Ideologies, Vol 8, No 24: PP 168-188.
[14] Myers, D. G, (2002). Happy & Healthy Psychology Science, 70, pp 79-97.
[15] behboodi MR: Zrghamyfrd, M. (2015). Glass rock phenomenon: the experience and challenges of women in leadership positions management, organizational culture, n 21
 [16] Berger, P. L. Luckman, (1966). Social Construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge, Garden City, new York. Anchor Books.
[17] Chafiq, Ch (1991). La femme et le retour de l'Islam. L'expérience iranienne, Paris: Le Félin.
[18] Chong, K. H (2002). "Agony in prosperity: Evangelicalism, women, and the politics of gender in SouthKorea". Ph.D. diss., University of Chicago.
[19] Durkheim, E. 1968, The Elementary Forms of the Religious Life, Allen and nwin.
[20] Fernando,J.L (1997). "Nongovernmental Organizations, Micro-Credit, and Empowerment of Women" Annals of the American Academy of Political and Social Science, pp150-177.
[21] Mason, O. H. Smith, A. Stach and S. Philip Morgan (2002).  "Muslim Women in Southeast Asia: Do they have less autonomy than their non-Muslim sisters? ", unpublished report. Washington, DC: World Bank.
[22] March, J.G. and J.P. Olsen(1984). "The new Institutionalism: Organizational Factors in Political Life", American Political Science Review,734.
[23] March, J.G. and J.P. Olsen (1989). "Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics", New York, The Free Press.