دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 443-588 
9. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان شهرستان سنندج در سال 1394

صفحه 573-588

وریا شیخ ذکریایی؛ امید محمدی؛ صلاح الدین کریمی؛ ایوب نافعی